Komunální volby 2022 – speciál z Domažlic

V letošním roce kandiduje v Domažlicích 10 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

  2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

  3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

  4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují. Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Domažlicích:

ANO s podporou nezávislých

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Z mého pohledu konkurovat možnostem pracovního trhnu sousedního Německa v současné situaci není v silách regionu. Domažlice mají potenciál, který je potřeba umět využít. Vytvořit podmínky pro usídlení firem v průmyslové zóně Cihlářská, ta má v rámci územního plánu 33 ha ploch pro rozvoj podnikání. Její poloha u železnice určuje její budoucnost. Město sice nevlastní pozemky v této lokalitě, ale mělo by více spolupracovat s agenturami pomáhajícími s rozvojem obdobných lokalit, jako je CzechInvest, RRA PK apod., a vytvořit odpovídající páteřní komunikace a pomoci tak této lokalitě využít svůj potenciál a rozvinout se. Myslím si, že chybějící kvalifikovaná pracovní síla je i o vzdělávacím systému a o určitém trendu, kdy o studium technických, řemeslných a dělnických oborů nebyl v minulosti velký zájem. S určitým zpožděním se to nyní projevuje na trhu práce. Město může motivovat žáky již na základních školách, což se nám poslední dobou daří. V rámci rekonstrukce Kulturního centra pivovar Domažlice ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Ano, z mého pohledu je nutné zajistit parkování na sídlištích a v obytných čtvrtích pro občany města. Další parkovací plochy je potřeba vybudovat tam, kam do města přijíždějí lidé za účelem nákupu, návštěvy lékaře apod. Budeme podporovat vybudování parkovacího domu na stávajícím autobusovém nádraží. Dále běží směna pozemků se společností LIDL ČR v.o.s., kdy město Domažlice získá směnou pozemky po bývalé nemocnici, zde je prostor pro parkovací dům s docházkovou vzdáleností přes ulici Msgre. B. Staška cca 300 m na náměstí Míru. Chtěli bychom vyřešit velmi špatnou situaci s kapacitou parkovacích míst u ZŠ Msgre. Staška a také pro areál městského stadionu Střelnice vybudováním parkovacího domu v ulici Hruškova. Vytipovaná místa máme, co se týče kapacit, tak ty vycházejí z prostorů a případné konkrétní realizace, kterou budeme prosazovat studií s vícero účastníky. Jsme si vědomi, že výstavbou nových parkovacích míst na sídlištích můžeme přijít o městskou zeleň, avšak vhodným architektonickým ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Podpoříme výstavbu městských a sociálních bytů. Pro výstavbu sociálních bytů máme vytipováno několik vhodných nevyužívaných městských nemovitostí a tuto výstavby bychom rádi financovali v rámci operačního programu IROP 2021-27 Sociální infrastruktura, specifický cíl 4.2, podporovaná aktivita sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení. V minulém roce se nám podaořilo zrealizovat inženýrské sítě a komunikace I. etapa v ulici Petrovická k nové mateřské školce. V současné době probíhá II. etapa, kdy se budují inženýrské sítě a komunikace navazující na první etapu pro osm bytových domů na bývalém vojenském shromaždišti a parkovací místa pro přiléhající bytové domy. Zde je také dostatečný prostor pro výstavbu městských a sociálních bytů.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Hánův park by se mohl změnit na rodinný park s lepším využitím prostoru parku. Je potřeba rekonstrukce cest, doplnění mobiliáře a veřejného osvětlení. Dětské prvky, které nemusí být umístěné jen na centrálním hřišti, a tímto lépe využít prostor celého parku pro hry dětí a případně umístit i prvky pro aktivní vyžití seniorů. Přichází také v úvahu využití přítoku do rybníčků v parku na letní osvěžení. V případě revitalizace Hánova parku je nutné odbahnit dva rybníky, které se v parku nacházejí, opravit hráze včetně úpravy jejich okolí. Díky finanční náročnosti těchto oprav byly ve městě rekonstruovány parky blíže k centru - Příhodův park, který byl rekonstruován v roce 2020, nově vybudovaný parčík Hruškova ulice a probíhající současná rekonstrukce Steidlova parku. Pro Hánův park počítáme s možnou finanční podporou z IROPu v rámci podporované oblasti zelená infrastruktura měst a obcí, obnovy parku pro vytvoření cestní sítě a umístění mobiliáře pro pasivní a aktivní odpočinek obyvatel v zeleni.

Česká pirátská strana

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Město Domažlice v tomto směru má omezené možnosti, neboť není v pozici zaměstnavatele a zřizovatele pracovních míst. Město může pouze svými kroky podpořit či motivovat nové zaměstnavatele k rozšíření svojí výroby a tím zvýšení počtu pracovních míst a jejich zkvalitnění. Jedná se hlavně o vyčlenění nových ploch pro průmyslovou a komerční výstavbu, zlepšení dopravní dostupnosti těchto zón a napojení na dostatečnou kapacitní infrastrukturu. Všechny tyto kroky vychází hlavně z kvalitního územního plánování města a chceme je podpořit.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik

Nedostatek parkovacích míst je obecně problémem všech měst. Stávající lokality jsou již dle našeho názoru kapacitně vyčerpány a jejich rozšíření často naráží na otázku, zda kvůli novým parkovacím plochám ukrojit další část zeleně nebo naopak upřednostňovat zeleň na úkor parkovacích ploch. V každé části města je situace trochu odlišná. Přikláníme se k myšlence zbudovat v prostoru autobusového nádraží parkovací dům, který by částečně odlehčil přetíženému centru města a hlavně historickému náměstí.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Jako projektant vím, že malometrážní bydlení poptávají hlavně soukromí pronajímatelé, kteří za účelem maximalizace zisku upřednostňuji byty o velikosti 1+1 až 2kk. Myslím si, že město spíše potřebuje byty větších rozměrů a chceme v prostoru bývalého vojenského seřadiště realizovat výstavbu nájemních bytových domů s byty od 2+1 do 4+1, aby zde našly bydlení celé rodiny.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Hánův park je dle našeho názoru sice 40 let beze změn, ale nemyslíme si, že vůči klidové zeleni je to nějak na škodu. Vlastní cesty parkem, lavičky či osvětlení si zaslouží obnovu, ale jakékoli zásahy do koncepce parku neshledáváme přínosem. Otázkou je stávající dětské hřiště, které je možné rozšířit, ale naším cílem je hlavně sázení stromů po celém městě. Vzrostlá zeleň v ulicích města zabraňuje přehřátí ulic, poskytuje stín pro kolemjdoucí obyvatele a celkové přispívá k lepšímu komfortu bydlení.

Česká strana sociálně demokratická

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Myslím, že problém chybějících kvalifikovaných pracovních sil není jen v tom, že lidé dojíždějí pracovat do Německa. Problém začíná už tehdy, když si děti po základní škole nevybírají některé pracovní specializace. My, jako město bychom měli lidem nabídnout dostupné bydlení, kvalitní zdravotní péči, dostatek míst v předškolních zařízeních, kulturní a sportovní vyžití.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Parkovací místa jsou velkým problémem nejen v Domažlicích. Situaci ve městě by určitě pomohla výstavba parkovacího domu. Je potřeba vytypovat vhodnou lokalitu. Musíme si ale uvědomit, že je to pro město velká investice. Už nyní je připravena studie na úpravu parkoviště U Svatých.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Pro příští volební období jsem rozhodně pro výstavbu sociálních a levnějších startovacích bytů. Otázka je, zda bude v rozpočtu dostatek financí, aby tyto byty stavělo město, nebo bude lepší stavět tyto byty developersky.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Město v tomto volebním období provedlo a provádí revitalizace parků ve městě. Věřím, že teď bude na řadě i Hanův park. Ještě v letošním roce zde proběhne ošetření stromů, další úpravy budou následovat. Já osobně bych v některých částech parku rozšířila hrací prvky pro děti, aby park tzv. více ožil.

Domažlice náš domov, s podporou TOP O9

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Odliv kvalifikované pracovní síly je nejen problémem Domažlicka, ale celonárodním. Pokud ani 33 let od sametové revoluce nemají kvalifikovaní a vzdělaní lidé platy srovnatelné s okolními státy, je naivní předpokládat, že lidé přestanou za lepšími výdělky dojíždět tam, kde se tato možnost nabízí. Zeptejte se lékařů, jak jim stát "zjednodušil" postgraduální studium. Kde je podpora studentů, naší příští inteligence a jejich rodin. Tyto základní příčiny problému odlivu mozků z naší země a našeho regionu opravdu ovlivnit nemůžeme. To, co ovlivnit chceme a k čemu se zavazujeme, je potírání protekcionismu, který je tu opravdu více než rozbujelý. Pokud jsou na postech vyžadujících jistou kvalifikaci lidé nekompetentní, nemohou lidé k tomu kvalifikovaní, schopní a zkušení na těchto postech pracovat. Zaměstnávat lidi za základě známostí a ne schopností si dobře fungující město prostě nemůže dovolit.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Je otázka, zda je opravdu vždy nutné do města zajíždět a parkovat v něm. Opravdu chceme žít obklopeni auty a ne například raději zelení, parky , hřišti apod.? Vždyť i velká města vytlačují auta ze svého středu ve prospěch chodců pěšími a zelenými zónami. Další parkoviště ano, odstavná v okrajových částech. V centru města přednostně pro rezidenty. Proč nepodpořit ekologičtější dopravu po městě bezpečnými cestami pro kola, koloběžky apod,, které naši spoluobčané stále častěji k pohybu po městě používají. O hluku, který jsou občané kvůli automobilové dopravě ve městě nuceni snášet, ani nemluvě.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Podpora dostupného a zároveň perspektivního bydlení je naší prioritou. Proto se zaměřujeme na podporu družstevního bydlení, které má z dlouhodobého hlediska pro lidi větší smysl. Pro městské a sociální byty bychom rádi využili stávajících staveb, které v Domažlicích léta stojí ladem nevyužité,  a to  intenzivním jednáním s jejich majiteli (např budova VZP a další...). 

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Hanův park kdysi býval chloubou našeho města. Jeho dispozice, byť 40 let staré, jsou kvalitní. Nechceme jej nijak výrazně měnit a překopávat. Zaslouží si rekonstrukci cest. V zadní části by jistě mnozí občané uvítali např. možnost relaxaci spojit s pohybem. Proto uvažujeme o  umístění fitnessových prvků do této oblasti. K tomu, aby se zde lidé cítili příjemně, je ale nutno především posílit  jejich  pocit bezpečí v tomto prostoru zintenzivněním pohybu hlídek městské policie v parku.

Domažlice pro všechny - sdružení politické strany Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Jednoduchá otázka, avšak řešení problematiky velice těžké a vidím to jako běh na dlouhou trať. Otázkou je, co si představujeme pod pojmem kvalifikovaná pracovní síla. V každém případě se s tím musí pracovat společně s naší podnikatelskou sférou. V podnikatelích, kteří podnikají v našem městě, vidím velký potenciál. Je třeba se s nimi setkávat a hovořit o problémech, které je tlačí a problémy, které tlačí město a spolu najít zájem, řešit tuto problematiku. Je spousta věcí, které město samo nevyřeší a potřebuje k tomu zrovna pomoc ze strany firem a podnikatelů. Město zajistí bydlení, kvalitní zdravotní péči, kvalitní moderní školy, sportoviště pro všechny, kulturní vyžití. Touto vzájemnou spoluprací, bych viděl řešení tohoto problému. Chceme Domažlice pro všechny.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Bolest města...PARKOVÁNÍ! Provoz přímo v centru historického náměstí je neskutečný. Z mého pohledu se určitě tato skutečnost musí změnit. Parkovací dům v blízkosti centra nám opravdu chybí. Určitě budeme pro, aby se parkovací dům zřídil, místo bychom chtěli vybrat společně s občany v otevřené diskusi. Počet parkovacích míst by měl řádově obsahovat stovky míst tak, aby pokryl požadavky všech, včetně turismu.  

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Už v našem programu se zavazujeme, že podpoříme výstavbu městských, sociálních a družstevních bytů. Vzhledem k rozpočtu města, to bude náročné. Je třeba rozumně nastavit krátkodobé a dlouhodobé projekty města a správně upřednostnit priority. 

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Hánův park v Domažlicích, bychom si přáli kompletně zrekonstruovat, včetně chodníků. Chtěli bychom docílit toho, aby park sloužil k tomu, k čemu sloužil například v době, kdy já byl malý kluk a do parku chodil s rodiči. Jdeme s dobou a tak dát příležitost k otevřené diskusi s občany, zda například zřídit v parku lanové centrum, které by sloužilo už pro nejmenší děti až po dospělé. Takové lanové centrum mají například v Sušici.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

V současné době odchází za hranice málo kvalifikovaných pracovníků. Přesto budeme chtít přilákat větší strojírenský komplex, který bude potřebovat kvalifikované pracovníky. V uplynulém volebním období se osvědčila výstavba rodinných domů pro zaměstnance Domažlické nemocnice. Proto bychom chtěli na volném prostranství po bývalé nemocnici vybudovat zdravotnické středisko, především pro lékaře v oborech zubních, očních, kožních, plicních, ušních ….. Lékařům tyto ordinace pronajímat za výhodných podmínek a u těchto ordinací vystavit i vhodné byty. S kvalifikovanými pracovníky ve vhodných oborech pro naše město jednat již v době jejich studií, nabídnout jim stipendia a vhodná pracovní místa. Jednat bychom chtěli o výstavbě nových případně rozšíření stávajících středních škol a učilišť. Městu by pomohlo i zřízení některých fakult plzeňské vysoké školy.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Nová parkovací místa vzniknou u plánované výstavby Lidlu. Stejně tak i u nově vzniklých bytových domů na Kozinovo poli a v Petrovické ulici. Nejvíce parkovacích míst však chybí v centru města. Zde budeme usilovat o vybudování parkovacích domů. Jako vhodné lokality se nám jeví parkoviště u Kauflandu, parkoviště u bývalého Svazarmu, rozšíření autobusového nádraží u ZŠ Komenského 17.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Budeme podporovat zřízení sociálních bytů. Máme vytipované dvě lokality. Rekonstruovat penzion v Břetislavově ulici čp 207 a přestěhovat sem klienty z domu čp 84. Tento objekt posléze upravit na sociální byty. Nebo odkoupit dům č 21 ve Vodní ulici a ten předělat na sociální byty.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Hánův park by měl být klidovou zónou ve městě. Proto bychom chtěli zde provést celkovou revitalizaci. Především zeleně a stromů, obou rybníčků i spojovacího potůčku, laviček a chodníků. Park bychom chtěli rozšířit o bývalý sousední park u správy silnic. V prostoru u dětského hřiště bychom chtěli vybudovat altán pro odpočinek rodičů hlídajících děti.

Občanská demokratická strana

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Já bych neviděl důvod přesunu pracovní síly za hranice až tak v nedostatku pracovních příležitostí u nás, jako spíše ve vyšší mzdové úrovni v sousedním Německu a jejich štědrém sociálním systému, kdy tito lidé, zejména v dnešní ekonomicky složité situaci, volí logicky raději při stejné práci o něco vyšší mzdu, navýšenou ještě např. poměrně vysokými německými přídavky na děti. To v komunální politice neovlivníme. Na úrovni města ale samozřejmě můžeme k řešení problému přispět, a to zejména vytvářením příznivého prostředí pro podnikání a aktivní komunikací a spoluprací jak se živnostníky, tak s firmami, což je důležité jak pro nabídku pracovních míst, tak pro rozvoj města. Pomoci může i budování kvalitní infrastruktury a kvalitního bydlení.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

ODS bude usilovat o výstavbu parkovacího domu v části dnešního autobusového nádraží, které je přímo v centru města. Parkoviště by mělo ulehčit hlavně náměstí a přilehlým ulicím.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

V Domažlicích je drahé bydlení především proto, že v minulých letech téměř nedocházelo k výstavbě nových bytů a nyní nové byty citelně chybí. Ano, bydlení je jedním z našich hlavních témat, podporovat výstavbu rozhodně budeme. A nejen bytů, rádi bychom rozšířili i nabídku pozemků na výstavbu RD. V oblasti bytů chce ODS konkrétně například dokončit projekt bytových domů v místě bývalých kasáren, jehož součástí budou i levnější malometrážní byty.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Hanův park je typickým příkladem zanedbané údržby parkových ploch v Domažlicích. Komunikace jsou v havarijním stavu, péče o zeleň a osázení je prováděna nahodile a neprofesionálně. Hanův park, jako největší park ve městě, si zaslouží diskusi nad jeho budoucí koncepcí. Tomu pak musí odpovídat projekt na jeho celkovou revitalizaci.

Sdružení pro město Domažlice

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Snažíme se vytvořit vhodné podmínky pro život v Domažlicích tak, aby u nás občané s vysokou kvalifikací chtěli trvale bydlet. Vybudovali jsme např. bydlení pro lékaře naší nemocnice. Vytváříme i nová pracovní místa v sociálních službách. Mnoho pracovníků již dnes sice do práce dojíždí, většinu týdne však pracují z domova. V Domažlicích je téměř nulová nezaměstnanost. Ve městě máme nadprůměrný počet pracovních míst na obyvatele (cca 115 na 100 obyv. - ČSÚ/MF ČR). Platovým podmínkám v Německu prozatím v Čechách nelze ve veřejném sektoru. konkurovat, to je úkol pro místní podnikatele a firmy.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Při každé opravě ulic budujeme maximální počet parkovacích míst. Za posledních 15 let jich vzniklo na 880. Pokračovat plánujeme v ulicích 28.Října, Švabinského a Michlova. Nová parkovací místa vzniknou u městské sportovní haly v ulici Fugnerova. Komplexní úpravu komunikací a vybudování nových parkovacích míst chystáme na sídlišti „Kavkaz“. Ze záchytných parkovišť je nejblíže realizaci parkoviště u Všech Svatých a další hromadné parkování vznikne v rámci dopravního uzlu u nádraží ve spolupráci se SŽDC. Celkem jde o cca 250 nových parkovacích míst. Město zároveň důsledně dbá na to, aby s každým novým objektem vznikla i adekvátní parkovací stání.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

V současné době město vlastní téměř 800 bytů s dostupným nájemným. Jsme připraveni budovat další městské nájemní byty v případě vhodných dotačních titulů (v Petrovické ulici se dokončuje kompletní infrastruktura pro vybudování 100 bytových jednotek). Rádi podpoříme i soukromou a družstevní výstavbu. Velkým problémem je nedostatek vhodných a cenově dostupných pozemků.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Všechny městské parky a městská zeleň prochází postupnými revitalizacemi (Příhodův park, Hruškova ul., Steidlův park). S rekonstrukcí Hanova parku počítáme v příštím volebním období. Součástí rekonstrukce bude i odbahnění obou rybníků, vybudování nových cest, údržba zeleně a vybavení mobiliářem (např. grilovací místa, veřejné WC apod.). Park se stane součástí připravovaného zeleného pásu s cestou pro pěší i cyklisty s propojením Hanova parku, parku „u pojišťovny“, nového poldru, rybníka Tři vrby až k ulici Prokopa Velikého.

Svoboda a přímá demokracie

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Bohužel, to je problém i okolního Slovenska, kdy zdravotní sestry pracují v ČR. Změna může nastat jen v případě, kdy se českým občanům bude zde žít lépe a ceny, hlavně u bydlení budou dostupné.

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Je zřejmé, že na většině místech nelze rozšířit parkovací plochy tak, aby byly dostačující pro všechny. Jsme si však jisti, že na mnoha z nich lze realizovat jejich navýšení, aby alespoň nejvytíženějším místům bylo od stojících vozidel odlehčeno. Při tom je nutné brát zřetel na městskou zeleň a respektovat požadavky obyvatel, kterých se to bezprostředně dotýká. Dále je také zapotřebí na tuto skutečnost myslet při nové výstavbě a dostatek parkovacích míst při ní vytvářet.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Jsem přesvědčena, že za pomoci města by se mělo více prosazovat družstevní bydlení a město by mohlo poskytnout na tyto projekty svoje pozemky.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Vytvořit v něm místo, kde by rodiče mohli počkat s mladším sourozencem, než staršímu skončí hodina třeba na ZŠ. A nutně nemusí jít o plastovo-provazovou prolézací konstrukci. Zajímavé a využitelné místo zajistí důmyslný architektonický prvek, rozsáhlá sedací plocha, stěna vhodná k lezení.

Vždy Domažlice - KDU-ČSL a nezávislí

1. Na Domažlicku chybí kvalifikovaná pracovní síla. A to proto, že část kvalifikovaných lidí dojíždí pracovat do sousedního Německa. Jak zajistit, aby v regionu měli odpovídající pracovní příležitosti?

Nejen to, že chybí kvalifikovaná, ale mnohdy i nekvalifikovaná pracovní síla. Výši platů v Bavorsku a případně příspěvkům jako je známý Kindergeld, se čelí těžko. Ale i tak může město udělat hodně a to zajištěním služeb a kvalitního života vůbec, zlepšením dopravního napojení a rozšiřování průmyslových podniků. V této záležitosti vítáme připravovanou elektrizaci železniční tratě a její modernizaci a budeme nadále spolupracovat s projektantem a investorem stavby. Spojení je klíčem k získávání dalších investorů. V rámci našich průmyslových zón probíhají jednání o rozšíření dvou podniků, kterým budeme vycházet vstříc. Víme, že jedna firma chystá výraznou proměnu produkce na vysoce moderní výrobky, což bude vyžadovat mimořádně vzdělané pracovníky v oboru. Z našich setkání se zástupci Okresní hospodářské komory víme, že při rozšiřování průmyslových zón, (rádi bychom využili především východní zónu), je třeba dbát na místní komunikace a stání pro nákladní vozy byť s omezenou dobou parkování. ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Ve městě chybí parkovací místa – plánujete další – případně kde a kolik?

Časy, kdy byl jeden automobil na jeden vchod bytového domu jsou dávno pryč, dnes jsou běžně dvě auta v jedná rodině. Proto musíme nadále vyhledávat vhodná místa k parkování. Například vybudujeme Sukovu ulici i s parkovacími místy, což je na sídlišti Kavkaz, kde je situace nejhorší. Chceme v této záležitosti využít autobusové nádraží, kde máme záměr spolu s jeho modernizací vybudovat parkovací místa. Stejně tak i před vlakovým nádražím. Hodláme postupně vybudovat parkovací domy z prefabrikátů na sídlištích. Protože rozšiřování parkovacích míst do plochy s ohledem na odstup od obytných domů, zeleň atd. už moc nepůjde. Jednáme o získání rozsáhlého pozemku nedaleko centra města, který by se k vybudování záchytného parkoviště jistě hodil.

3. Lidé začínají poptávat levnější bydlení. Podpořili byste výstavbu městských nebo sociálních bytů? Pokud ano, jak?

Byty mají především stavět developerské firmy. Pokud si někde myslí, že v režii města, které je sešněrováno zákonem o veřejných zakázkách atd. by to šlo rychleji a levněji, tak se mýlí. Jsou ale speciální potřeby, kdy to je potřeba. Například výstavba sociálních či startovacích bytů se státní podporou. Stejně tak i bytů pro speciální, celospolečensky významné, profese – třeba pro střední zdravotnický personál domažlické nemocnice. Tak s tím počítáme. Máme připravený projekt na rekonstrukci čtyřiceti bytů s pečovatelskou službou, do které se hned po získání dotace pustíme a tak na trh rychle a relativně levně dodáme čtyřicet malých bytů. Zajistíme výstavbu bytů v Petrovické ulici i na Kozinově poli, což jsou dvě lokality pro bytovou výstavbu. Víme i o dalším záměru soukromého investora a jsme připraveni mu vyjít vstříc co se napojení rozsáhlého bytového objektu na místní komunikace týká atd.

4. Největší Hanův park v Domažlicích je zhruba 40 let beze změn – co by se mohlo změnit a zlepšit pro jeho návštěvníky?

Opravili jsme, či právě opravujeme, několik menších parků a nyní nadešel čas revitalizovat ten největší – Hanův park. Protože proti proudu potoka napájejícího oba rybníky v parku letos vznikla suchá nádrž, tak už nehrozí jejich vyplavení. Proto je oba odbahníme a opravou hrází zlepšíme jejich vzhled. Chceme využít zdejší potok pro herní prvky pro děti. Vybudovat v něm brouzdaliště pro malé děti, louku pro posezení jejich rodičů atd. Modernizovat zdejší dětské hřiště a poskytnout návštěvníkům zázemí v podobě občerstvení s posezením. Upravit cesty a hlavně park rozšířit směrem ke zmíněné suché hrázi. Zkrátka udělat prostředí vhodné pro pikniky a pro rodiny s dětmi. Díky zmíněné nádrži se park přirozeně otevírá do oblasti luk kolem rybníka Tři vrby, který je již nyní hojně využíván k procházkám našich spoluobčanů.

Spustit audio