Komunální volby 2022 – speciál z Klatov

V letošním roce kandiduje v Klatovech 9 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?
  2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?
  3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?
  4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují. Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Klatovech:

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

KLATOVY 21

1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

Odliv mladých lidí a stárnutí obyvatelstva vnímáme jako jeden z hlavních problémů Klatov. Je to komplexní problém, proto nemá jednoduché řešení. Je třeba, aby město aktivně vytvářelo podmínky pro příchod nových zaměstnavatelů do města, ideálně takových, kteří se zabývají ekonomickou činností s vysokou přidanou hodnotou. Minulé období také ukázalo, že v 21. století není třeba trávit dny v kanceláři, počet zejména vysoce kvalifikovaných míst, u kterých bude možné pracovat z domova, bude jistě narůstat i v budoucnu. Je tedy možné, že řada lidí bude chtít zůstat v Klatovech a pracovat pro firmy z jiných měst. I proto je potřeba učinit město atraktivnější nabídkou různorodých možností  bydlení, udržením kvalitní lékařské péče nebo pestrých možností vzdělávání. V neposlední řadě je nutné vytvářet pozitivnější atmosféru ve městě a poskytovat občanům efektivnější servis městského úřadu, hlavně ve smyslu komunikace a digitalizace. ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Udržení kvality a rozsahu zdravotnické péče v Klatovech patří mezi priority našeho sdružení. Vnímáme také, že ve městě chybí někteří specialisté - zejména stomatologové, na které se také ptáte. I tento problém se týká celé řady měst, nejen Klatov. Tato města také o chybějící specialisty „soupeří“. V první řadě je nutné jednat se zdravotními pojišťovnami a umožnit zřízení nových ordinací specialistů. Město například může oslovovat zdejší studenty, kteří se rozhodnou pro vysokoškolské studium lékařských oborů, a nabídnout jim stipendijní program, který by je motivoval vrátit se po absolvování studií zpět do Klatov. Bylo by také vhodné zaměřit svou pozornost na končící studenty (zejména lékařské fakulty v Plzni) a nabídnout jim rezidenční místa nebo příspěvky na další vzdělávání Atestovaným lékařům může nějakým způsobem přispět lékařům na vybavení ordinace nebo nabídnout zájemcům odpovídající prostory. Důležité je hlavně moci nabídnout lékařkám a lékařům odpovídající bydlení pro ně samotné ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

Náš spolek Klatovy21 fandí hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Vytváření příliš velkých přebytků může být ale kontraproduktivní, zvláště v době, jako je ta současná, kdy inflace ukrajuje z našetřených peněz značné částky. Vidíme, že se současné vedení města příliš spoléhá na získávání dotací z jiných zdrojů a důležité projekty tak zůstávají zbytečně dlouho pouze v přípravné fázi. Jsme přesvědčeni, že investovat městské peníze lze pouze do promyšlených a udržitelných projektů. Co se týče konkrétních investic - na opravu čeká například objekt bývalé porodnice, která by se měla proměnit na zařízení pro seniory. S tím souvisí i přilehlý Křesťanský vršek, kde by měla vzniknout další zelená plocha určená pro odpočinek Klatovanů. Na rekonstrukci čeká i objekt bývalé sodovkárny, pro které je třeba najít smysluplné a udržitelné využití. Vzhledem k současné situaci se bude třeba urychleně zabývat investicemi, které povedou ke snižování energetické náročnosti provozu nemovitostí města a jeho příspěvkových ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Problém s parkováním automobilů se týká mnoha obcí v České republice, nejen Klatov. Bohužel levné, udržitelné a rychlé řešení zatím nikdo neobjevil. V Klatovech máme starší sídliště, která nebyla navrhována na dnešní počet a rozměry automobilů, a o centru ani nemluvě. V hustě obydlených částech Klatov je třeba hledat další možnosti parkování pro místní obyvatele, buď úpravou volných ploch, tak aby nově vznikající parkovací místa nebyla jen asfaltové plochy, ale spíše kombinací zeleně a prostoru pro auta, nebo výstavbou vícepodlažní parkovací garáže v místě stávajícího parkoviště. S takovou úpravou je zároveň potřeba spojit také budování infrastruktury pro elektromobily. Chceme se také soustředit na řešení parkovacích kapacit v centru Klatov, odkud bude snadné se dostat na náměstí a do jeho okolí. Nabízí se například vytvoření míst u hradeb v horní části Jiráskovy ulice, kde v současnosti smějí parkovat jen autobusy. Nebránili bychom se ale ani diskusi o oživení myšlenky na stavbu parkovacího ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

Jedině zajištěním startovacího bydlení , spolu s pomocí zaměstnání v místě u stávajících firem či pomocí s vybudováním kariéry lze tyto absolventy udržet ve městě. Zaplnění průmyslové zóny Pod Borem bohužel nedopadlo tak, jak by mělo být, byl zde minimální nárůst pracovních míst, spíše se současné firmy přestěhovaly na lepší místa z vnitřních prostor Klatov.

2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Právě v nastavení benefitů, nejen pro zubaře, ale pro zdravotníky mnoha profesí, je priorita věcných rychlých konkrétní činů. Město musí v tomto případě zajistit bydlení či zřízení ordinace v městských nemovitostech v řádu několika málo týdnů a o této možnosti musí být zájemci dostatečně informovaní. To je cesta, jak lepší zdravotní péči podpořit okamžitě.

3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

Samozřejmě hlavní téma je stále budování městských bytů, kde město zaspalo několik let a nyní se výstavba podstatně prodraží, ale to by nemělo být důvodem pro další absenci vytváření bytového fondu pro všechny věkové kategorie spoluobčanů, jak mladé, tak seniory či zdravotně postižené. V současné době musí město více řešit drastické nárůsty energií, proto je potřeba investovat do realizace úsporných opatření, která budou mít nejrychlejší dopad na návratnost investice. Např. je možné realizovat výměnu zastaralého veřejného osvětlení, na LED osvětlení , investice bude jistě méně nákladová a okamžitě proveditelná, než celková výměna či pořízení pouličních lamp na území města a integrovaných obcí.

4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Jednoduše společné budování záchytného parkoviště pro turisty a návštěvníky města Klatovy s lepší obslužností městskou hromadnou dopravou z těchto centralizovaných parkovišť.

Nestraníci

1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

Lepší příležitosti pro mladé lidi chceme zajistit především stálou spoluprací s různými institucemi a podnikatelskými subjekty, které pak můžou nabídnout zajímavá pracovní místa. Pochopitelně si přejeme, aby mladí po vystudování škol se do města ve větší míře vraceli a založili u nás rodinu. Navážeme spolupráci s vybranými vysokými školami při hledání nových technologických možností pro město a zavádění inovativních nápadů. Budeme usilovat o propojení školských zařízení v oblasti technické výuky a vzdělávání. Uděláme maximum pro to, aby město bylo zajímavé pro investory a nabízelo příznivé prostředí pro rozvoj podnikatelského prostředí. Vnímáme také potřebu důstojného bydlení u mladých rodin a seniorů. Počet bytů ve vlastnictví města se budeme snažit postupnými kroky navyšovat. Upravíme bývalou vojenskou ubytovnu v Tyršově ulici na malometrážní byty a budeme podporovat další bytovou výstavbu ve městě.

2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Město spolupracuje s Klatovskou nemocnicí a v případě potřeby poskytuje součinnost, například formou zajištění městského nájemního bytu pro nového lékaře. Dovedeme si představit příspěvek města v podobě zvýhodněného nájmu v městských prostorách, poskytnutí pomoci při zajištění povinné bezbariérovosti u nově vybudovaných ordinací apod. Problém v Klatovech není v počtu zubních lékařů, ten je na počet občanů města dostatečný, ale v navyšujícím se počtu jejich pacientů z okolních obcí. Nedostatek zubních lékařů je patrný zejména v menších městech v okolí Klatov, jejichž obyvatelé logicky využívají více zubní lékaře v Klatovech. Nedostatek zubních lékařů je tak problém, který nevyřeší samospráva jednoho města. Stát poskytuje zubním lékařům různé pobídky na zřízení ordinace v místě, kde dlouhodobě chybí.

3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

Rozhodně budeme stále udržovat dobrou finanční kondici města a v maximální možné míře vyhledávat dotační zdroje Evropské unie i národní pro podporu smysluplných projektů města. Město Klatovy v uplynulých letech revitalizovalo městské parky. V této činnosti budeme nadále pokračovat. Pustíme se do úpravy městského lesa na Křesťanském vrchu i dalšího zatraktivnění Hůrky. Zaměříme se také na revitalizaci území „Lomečků“, které jsou vhodné vzhledem k blízkosti centra města pro vytvoření nové odpočinkové zóny. Začneme se věnovat také vylepšení Šibeničního vrchu. Pustíme se do zatraktivnění městského koupaliště. Instalujeme sem nové vodní prvky a vylepšíme bazény, zejména dvoumetrový bazén. Vybudujeme chytrá energetická opatření na městských objektech a budeme hledat energetické úspory. Budeme opravovat a modernizovat sportoviště a další zařízení pro volný čas. Zrekonstruujeme a smysluplně využijeme budovu někdejšího jezuitského semináře. Podpoříme jeho přeměnu pro potřeby kulturní instituce.

4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Toto budeme řešit ve větší míře v návaznosti na budovaný obchvat města a odklonění tranzitní dopravy. Pozornost věnujeme možnostem inteligentního řízení dopravy, zlepšení průjezdnosti sídlišť a optimalizaci systému parkování. Nové možnosti se v tomto ohledu v blízké budoucnosti otevřou například v rušné Plzeňské ulici. Víme, že sídliště budovaná ve druhé polovině 20. století ani centrum města nejsou nafukovací. Centru se dá alespoň trochu odlehčit záchytným parkovištěm v jeho blízkosti. Na sídlištích budeme hledat rovnováhu mezi zelení a novými parkovacími místy. Do budoucna lze uvažovat i o parkovacích domech, které mají větší kapacitu a nepřekáží dopravě. Parkovací automaty ve městě vyměníme za přístroje, které umožní i platbu kartou. Budeme také pokračovat v opravách ulic a chodníků v majetku města včetně osvětlení a stále zlepšovat návaznost městské hromadné dopravy na ostatní dopravu.

Občanská demokratická strana

1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

V Klatovech se nezaměstnanost dlouhodobě, a jsem tomu rád, pohybuje na velmi nízké úrovni. Aktuálně kolem 2%. Mladí absolventi vysokých škol zcela pochopitelně hledají nejen uplatnění, ale usilují o co nejlepší finanční ohodnocení. A to je prostě zejména v Praze odlišné a pravidelně o tom jednáme i s místními zaměstnavateli. Zaznamenal jsem však, že po několika létech se řada absolventů VŠ do KT navrací. Jednak i s nižšími příjmy lépe dokáží pokrýt svoje životní náklady (např. bydlení). A oceňují zajištění potřebných služeb pro žáky a studenty. Stejně jako i možnosti volnočasových aktivit a krátkodobé příměstské rekreace. Z tohoto důvodu v rámci schváleného územního plánu vytváříme prostor pro bytovou výstavbu včetně městského nájemního bydlení. Podporujeme modernizaci našich školských zařízení, rozmanitou spolkovou činnost pomocí administrativně jednoduchých dotačních a grantových programů. Velký důraz klademe na obnovu parkových ploch a budování zajímavých veřejně přístupných sportovišť ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Zajištění lékařské péče je širší problematikou. Nechci jej proto zužovat jen na jednu, byť velmi potřebnou profesi. Dlouhodobě velmi dobře spolupracujeme s Klatovskou nemocnicí a snažíme se jí vyjít vstříc, pokud potřebuje pomoci s bydlením zdravotníků. Osvědčilo se nám to a budeme obdobně postupovat i dál. Stejně tak jsme připraveni nabídnout i nebytové prostory za příznivých podmínek.

3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

Díky rozvážnému hospodaření se nám podařilo postupně umořit úvěr, který jsme měli na velkou vodohospodářskou akci Klatovy – čisté město a ještě vytvořit finanční rezervu. Díky ní jsme dobře připraveni na současné nelehké období. Finanční prostředky nám umožní zajistit např. chod našich škol, provoz domovů pro seniory a další služby, které město poskytuje. Zároveň můžeme nadále provádět opravy komunikací a potřebné infrastruktury. Důležité pro nás je, aby se nezastavil život ve městě. Navýšíme tudíž podporu spolků, kulturních a sportovních organizací tak, abychom ulevili rodičům a děti se mohly i nadále rozvíjet v rámci rozmanitých volnočasových aktivit.I po zajištění těchto základních věcí jsme připraveni realizovat nové investiční akce. Snad jen opravdu namátkou:

- Rekonstrukce objektu bývalé vojenské ubytovny (přes 30 nájemních bytů),

- Další etapy regenerace sídliště Pod Hůrkou,

- Přivaděč vody do integrované obce Otín,

- Multifunkční centrum se stálou expozicí Galerie Klatovy/Klenová v bývalém jezuitském semináři, ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Nárůst počtu aut je výrazný, dokonalé řešení neexistuje, pokud např. v sídlištích nechceme každou zelenou plochu proměnit v parkoviště. Na vhodných místech budujeme nová parkovací místa a přibývají i u nové zástavby díky jasnému požadavku města na dodržování koeficientu pro zajištění počtu parkovacích míst. Po dokončení obchvatu města jsme připraveni zklidnit dlouhý úsek tranzitní Plzeňské ulice a využít ji jak k rozšíření zelených ploch, tak i parkovacích míst, která by mohla ulevit hlavně centru města.

Piráti Klatovy

1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

V této otázce vidíme tři skupiny vysokoškoláků. První jsou profese, které zde mají uplatnění (učitelé, lékaři), ale nevracejí se, protože například mají problém najít odpovídající bydlení či mají pocit nedostatečných služeb a vyžití. Tam je strategie jasná: podpora kvalitní bytové výstavby a co největší důraz na kvalitní plánování rozvojových lokalit. No a samozřejmě zvyšování občanského komfortu. Druhou skupinou jsou lidé, kteří svůj byznys mohou přesunout do Klatov. Nedávná pandemie nám v tom trochu nahrála do karet, protože řada lidí zjistila, že svoji práci mohou vykonávat na dálku a těm lze nabídnout vhodné prostředí pro jejich práci, a to formou sdílených kanceláří, podnikatelským inkubátorem atd. Třetí skupinou jsou vysokoškoláci s vysokou odborností, kteří mají své uplatnění v Plzni, Praze, Bavorsku... I o ty by mělo město stát a co nejvíce jim zpříjemnit dojíždění, například další podporou vlakových spojů v součinnosti s Plzeňským krajem a podobně.

2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Ano, jak říkáte, zajistit dostupnou zdravotní péči v tomto směru by měly zdravotní pojišťovny. Ty zubařům poskytují určité finanční bonifikace, pokud se zapojí do jejich programu, jenž cílí na dostupnou stomatologickou péči v místech, kde je potřeba.
S nedostatkem stomatologů přesto bojuje celá řada měst i obcí, jedná se o celorepublikový problém. Město může  novým stomatologům aktivně nabízet vhodné prostory a podílet se na vytváření takových objektů. Nejlepší je rekonstruovat současné nevyhovující nemovitosti v majetku města. Pronájmy městských objektů jsou již dnes vcelku levné, často se ale jedná o nekvalitních prostory. Dále se nabízí možnost bezúročné půjčky na vybavení ordinace, pomoc se zajištěním bydlení. Závěrem bych rád dodal, že se nejedná jen o stomatology, ve městech chybí dlouhodobě i pediatři a další lékařské specializace. Tam je strategie obdobná, byť tam navíc ještě mladí lékaři řeší atestace.

3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

Chceme určitě pokračovat v připravených rekonstrukcích dílčích částí města. To samo o sobě však nestačí. Velký objem peněz je třeba směřovat i k řešení dopravy v samotném centru, především parkování. Náměstí bychom chtěli alespoň částečně ulevit od aut. Ta ale někde musí parkovat, takže bude například potřeba hodně peněz na parkovací dům. Několik studií je zpracovaných, zatím ale nebyla žádná vybrána a prosazována k realizaci. A ruku v ruce s tím musí jít revize a rozšíření veřejné dopravy po městě. Více financí bychom chtěli rozdělit formou grantů pro místní spolky, firmy a organizátory všeho druhu. Nově plánujeme vypisování konkrétních grantových výzev: například na zajištění kulturního programu tak, aby se zapojila i občanská komunita a neorganizovalo přemíru akcí samo město. I městské organizace zasáhne energetická krize, proto je v příštích letech třeba počítat s nemalými náklady na další rekonstrukce objektů, jako je zateplení či instalace solárních panelů a dalších alternativních ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

O tom jsem mluvil již výše. V minulých letech proběhla řada analýz dopravy ve městě, bohužel přímo provoz v samém srdci Klatov je zmapován nedostatečně (opakovaně jsme na to upozorňovali). Nejprve je tedy nutné provést tyto analýzy. Na základě výsledků se zahájí revize samotného systému parkování v centru. Obecně jsme pro omezení parkování na náměstí a hledání jiných variant. Řada studií ukazuje, že to půjde. Chceme se ale odrazit od přesných dat a, ano, bude to stát peníze. Co se týče parkování na klatovských sídlištích, to mnohdy vyžaduje notnou dávku odvahy a překročení pravidel. V tomto případě si myslíme, že by výstavba parkovacího domu v okolí sídlišť většinou moc nepomohla. Je nutné projít jednotlivá problémová místa zvlášť a kousek po kousku u nich vytipovat a navrhnout účinná řešení, jak parkovací místa rozšířit. Mnohde je již plánované zjednosměrnění daného místa, ale samotná realizace dlouho trvá. V neposlední řadě bychom chtěli prosadit zvýšenou kvótu pro budování nových parkovacích ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Sdružení pro Klatovy

Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

Koncentrace obyvatel do velkých měst je dlouhodobý trend a odpověď na tuto otázku neleží na úrovni obcí, nýbrž státu, pokud s tím stát vůbec něco dělat chce. Klatovy pečují o to, aby fungovalo to, co odpovídá jejich úkolům: dobré životní prostředí, nabídka bydlení, dobré zásobování, abych jmenoval alespoň některé. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů? V Klatovech působí okolo 30 zubařů. V  obcích v okolí 5 – 20 km od Klatov je to podobný počet. Zubařů v místě nebo ve snadno dosažitelné vzdálenosti není málo. Je možné, že mají různě dlouhé termíny objednání, ale akutní ošetření musí provést každý zubní lékař, k němuž se pacient dostaví. Klatovy nemusejí poskytovat zvláštní benefity - nabízí každému zájemci o otevření nové ordinace krásné umístění města v krajině, atraktivní prostředí s Šumavou za zády, dobrou úroveň sociálních služeb a další ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

Dnešní situace je charakterizována válkou v naší bezprostřední blízkosti. Ta sebou nese nárůst cen energií, a bude stále obtížnější se s tím vyrovnat. Město by mělo začít postupně rozšiřovat svůj bytový fond. O něco levnější městské bydlení by pomohlo rodinám a těm, kdo to potřebují, cenový nárůst lépe zvládnout. Město by mělo i dále usilovat o převzetí vodovodní a kanalizační infrastruktury do svých rukou. V loňském roce část zastupitelstva tuto myšlenku prosazovala, vedení města bylo pověřeno jednat s majoritním vlastníkem o převzetí jeho podílu, avšak výsledek nebyl žádný. Máme ve městě několik městských budov, u nichž se počítá s nákladnou rekonstrukcí. Ale to nejdůležitější: nové volební období se doufám nestane impulsem k financování všech dobrých nápadů. Je nutný širší konsenzus na prioritách tak, aby rozpočet města zůstal v dobré kondici. Budoucnost lze bohužel těžko odhadnout a musíme být připraveni vždy na tu horší variantu.

Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Ke každému povolovanému bytovému domu musí být přiměřený počet parkovacích a garážových stání, případně garáží pod zemí. Tato zásada platí již nějaký čas, je nutné ji bezvýjimečně dodržovat. Parkovací domy by měly být spíše komerční záležitostí. Na dálniční přivaděč na Vysoké navazuje probíhající výstavba nové rychlostní komunikace, která povede dopravu obchvatem okolo Klatov. Dopravní zatížení se tím přesune a odlehčí se dosavadnímu víceproudovému průtahu městem. Na něm pak, podle předběžných konzultací s urbanisty a architekty, lze významnou část využít pro povrchová parkovací stání.

Společná kandidátní listina ČSSD a hnutí ANO2011

1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

Problém není asi ani tak moc v uplatnění, jako v penězích. Lidé nejsou tak dobře placení, jako v jiných, větších městech. Přitáhnout sem různé start-up projekty (třeba IT bankovnictví…), ne ke všemu je potřeba hala, fabrika, sklady, a umožnit mladým tady bydlet, což také máme ve volebním programu. Když budou mít mladí kde bydlet za rozumné peníze, tak tu budou i pracovat. Jedna z variant je výstavba startovacích bytů pro mladé, financované městem. Další z variant, jak zajistit dostupné bydlení pro mladé může být i dohoda mezi městem a developery, že např. 5 % z nově postavených bytů na městských pozemcích bude městem odkoupeno za nákladovou cenu. Tím můžeme zajistit nejen startovací byty, ale i větší byty pro vysokoškolsky vzdělané zdravotníky, učitele nebo policisty – tyto profese většinou kvůli tomu, že nemají zajištěné ubytování pro sebe a rodiny odchází do krajských měst, Prahy nebo odchází pracovat do zahraničí.

2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Stomatologických ordinací je nedostatek po celé České republice, ovšem tato problematika se netýká jen stomatologů, ale i obvodních lékařů apod. Město se musí více angažovat v hledání vhodných prostor (stará nemocnice). Starou nemocnici přestavět na ordinace. Například budova staré psychiatrie je doposud nevyužita. V tomto areálu se nachází i další nevyužité prostory, místa pro výstavbu ordinací apod. Populace stárne a i přes argumenty, že kapacity stačí, nemusí to platit za 5-10 let. Všichni víme, jak dlouho trvá stavební povolení, výběrová řízení atd. Rozhodně je lepší být připravený, nežli zaskočený. I proto nenecháme zapadnout projekt na revitalizaci objektu bývalé porodnice na „Alzheimer centrum“, a to i přesto, že se bude jednat o investičně velmi nákladný projekt. A tím se opět vracíme k tomu, že u těchto zdravotnických profesí platí, že úloha města by měla být v možnosti zajištění adekvátních bytových potřeb, případně pronájmu nebytových prostor pro zřízení ordinací.

3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

V budoucnu bude nutné pokračovat v revitalizaci sídlišť, pokračovat v budování vodovodních a kanalizačních sítí v integrovaných obcích. Vzhledem k tomu, že se v blízké budoucnosti počítá s elektrifikací dopravy a zejména dopravy osobní bude nutné investovat i do budování infrastruktury elektrických sítí. Jednak posílení jednotlivých vedení a dále v budování nabíjecích stanic, což zejména v případě velkých sídlišť nebude levná záležitost. Můžeme předpokládat, že na budování této infrastruktury budou štědré dotační tituly, ale předfinancování projektů bude nutné zajistit z peněz městských. Obdobně bude nutné investovat do využívání energie z obnovitelných zdrojů, fotovoltaik na městských budovách, využití klatovské teplárny pro výrobu elektrické energie, případně se připravit na možnost jejího využití jako sezónní spalovny domovního odpadu.V rozpočtech na další léta budeme prosazovat i možnost podílení na výběru z investic, participativním rozpočtu.

4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Jedním z řešení jsou parkovací domy, stání nesmí zasahovat do rázu našeho historického centra, s tím úzce souvisí veřejná doprava, mikrobusy. Stojany na kola v centru pod dohledem kamer MP. Nesmíme opomenout názory obyvatel v seniorském věku k problematice parkování. K čemu by byly investice „hluché radnice“ bez zapojení obyvatel. Komunikace s lidmi je velmi důležitá. Myslíme si, že po vybudování obchvatu města dojde jednak k významnému zklidnění dopravy a také k tomu, že bude možné převést stávající Plzeňskou ulici (nyní součást silnice I. třídy I/27) do majetku města. V místech, kde je dnes až 6-ti proudá komunikace bude možné vybudovat podélné stání, které bude v docházkové vzdálenosti od centra města. Při revitalizaci sídlišť bude nutné řešit počty parkovacích míst, současně i nutnost elektrifikace a budování nabíjecích míst pro elektromobily. Tam kde to bude možné i vybudování parkovacích domů. Novou výstavbu v sídlištích podmínit právě výstavbou nových parkovacích míst, případně ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Svoboda a přímá demokracie(SPD)

1. Přestože je v Klatovech několik středních škol a gymnázium, mladí lidé se po absolvování vysokých škol většinou nevracejí. Nemají tady uplatnění. Jak byste to chtěli změnit?

Neřekla bych, že tady nemají uplatnění, pracovních příležitostí je zde dostatek, naopak zde chybí kvalifikovaní lidé. Problém je v tom, že studenti se nechtějí hned po škole někde zavázat. Chtějí poznávat svět, cestovat. Nechtějí hned zakládat rodiny a chtějí si užívat svobodného bezzávazkového života. Je to otázka priorit, hodnot daného člověka.

2. Zajištění dostupnosti zdravotní péče je sice v kompetenci zdravotních pojišťoven, přesto může město pomoci různými benefity. Co byste dělali třeba pro to, aby se ve městě zvýšil počet zubařů?

Pokud vím, tak právě v Klatovech dnes je několik zubařů v důchodovém věku a nemají komu předat “své zubařské křeslo”, svoji klientelu. Bohužel je zde trend, že zubaři nechtějí mít smlouvu s pojišťovnami a chtějí si nechat vše platit v hotovosti od klientů, kterých je dostatek. Pak to vypadá, že máme v České republice zubařů málo, ale opak je pravdou, jen nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jednou jsem o tom hovořila i s ministrem Válkem. Je třeba, aby každý zubař měl smlouvu s pojišťovnami, ale bohužel, to co jim stát proplácí, jsou mnohdy směšné částky a tak raději mají zubaři klientelu s 500 lidmi za “hotové”, než s 2500 lidmi “přes pojišťovnu”. Žádný benefit to nemůže zvrátit.

3. Klatovy každoročně hospodaří s přebytkem. Kam konkrétně byste směrovali hlavní investice?

Do infrastruktury - kanalizace, opravy vodovodů, silnice, havarijní stavy objektů, atd.

4. Parkování v centru a na sídlištích je stále složitější. Co s tím do budoucna?

Víte, dříve lidé měli zaměstnání doma, nebylo potřeba mít více jak jedno auto v rodině, nyní někteří z nich dojíždí za prací s lepšími finančními podmínkami do jiného města, tak je třeba k tomuto stylu života mít více aut v rodině. Jsem přesvědčena, že pokud bude nejen v Klatovech více pracovních příležitostí na úkor dnešních supermarketů, tak se dá situace zvrátit. V opačném případě bude problém narůstat.

Spustit audio