Komunální volby 2022 – speciál z Přeštic

V letošním roce kandiduje v Přešticích 7 politických subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky:

  1. Je v Přešticích možné navýšení počtu strážníků městské policie? Které lokality považujete za nejproblematičtější?

  2. Lidé v Přešticích by přivítali víc parkovacích míst. Kde by mohla nová vzniknout a kolik řádově by jich mělo přibýt?

  3. Do několika let vybuduje ŘSD obchvat Přeštic. Jaký to pak bude mít vliv na život ve městě? Zmiňte pozitiva i možná negativa.

  4. V poslední anketě Město pro byznys obsadily Přeštice 4. místo. V dílčí tabulce rozvoje podnikatelské prostředí to byla příčka 11. Jak tuto situaci zlepšit?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu. Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují. Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Přešticích:

ČSSD

1. Je v Přešticích možné navýšení počtu strážníků městské policie? Které lokality považujete za nejproblematičtější?

V současné době si již asi nikdo nedokáže představit neexistenci vlastní městské policie. S ohledem na uvolněnou společenskou atmosféru a chování velké množiny našich spoluobčanů je nutné bohužel uvažovat spíše o posílení řad strážníků či jejich asistentů, zatím alespoň o + 1 strážníka. Další posílení by přicházelo v úvahu až po vyhodnocení účinnosti tohoto opatření.

Mezi nejproblematičtější lokality patří určitě hudební klub „Stodola“ v Nepomucké ulici a jeho bezprostřední okolí, kde dochází často k rušení nočního klidu hlukem např. v důsledku potyček a rvaček. K narušení veřejného pořádku pak dochází také v prostoru Městského parku (vnitroblok mezi bytovými domy) nebo v prostoru kolem světelné křižovatky Husova a Tř.1.máje, kde je soustředěno několik restaurací i s nočním provozem. Vyšší pozornost vyžaduje také areál KČT u řeky včetně ulice V Brance a chodníčku na Příchovice a to zejména opět v nočních hodinách, kdy dochází k poškozování majetku jak města, tak občanů. Důležitým prvkem ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Lidé v Přešticích by přivítali víc parkovacích míst. Kde by mohla nová vzniknout a kolik řádově by jich mělo přibýt?

Přestože se během posledního volebního období podařilo realizovat několik jak zásadních investic (v rámci přestupního uzle u stanice ČD – cca 55 míst, parkoviště na sídlišti v Palackého ul. na Dolní Lukavici – cca 130 míst), tak drobných úprav kolem bytových domů (např. V Háječku – 8 míst) je situace s ohledem na stupeň motorizace nevyhovující. Nejvíce kritická situace je zejména v Husově ulici u panelových domů, kde se již parkuje dokonce ve 2 řadách. Nová místa by mohla vzniknout např. mezi 3 panelovými domy v ul. Rybova (podle již zpracované PD cca + 25 míst), další pak mezi panelovými domy v Městském parku (na straně u Červenkovy ul. cca 30 míst, na straně u Tř.1.máje pak u bývalého skate hřiště cca 15 míst) – zde je podmínkou schválení změny územního plánu. Další možné zvýšení kapacity parkování se nabízí u házenkářského hřiště za Modrým domem (dle PD cca 10 až 13 míst).

Jakékoliv návrhy na rozšíření parkovacích míst jsou na úkor travnatých ploch nebo zeleně, což je vždy kontroverzní. Proto se nabízí k diskusi vybudování parkovacího domu např. v prostoru u křižovatky Husova – Tř.1.máje.

3. Do několika let vybuduje ŘSD obchvat Přeštic. Jaký to pak bude mít vliv na život ve městě? Zmiňte pozitiva i možná negativa.

Vybudováním obchvatu přinese jednoznačně pozitiva – úbytek silniční dopravy povede ke zlepšení životního prostředí (snížení emisí, hluku) a bezpečnosti provozu zejména s ohledem na chodce a cyklisty. Přesun průchozí komunikace I. třídy do nižší kategorie umožní městu realizovat dosud nemožné úpravy bezprostředně navazujících ploch (vjezdy, výjezdy, parkovací místa, úpravy náměstí apod.).

Mezi negativa lze zařadit jednak obavy obchodníků z poklesu tržeb, ale také přesun dopravního zatížení do nových lokalit jako např. do ulice Husova (od nového sjezdu z obchvatu u Žerovic přes Viadukt u Máchovy ulice až k bytové zástavbě u centra). Nezbytné proto bude pomocí dopravního značení zajistit např. omezení nákladní dopravy např. nad 3,5 tuny z tohoto sjezdu do centra, aby byly pro nákladní přepravu přednostně využívány sjezdy na konci přivaděče nebo u Lužan. Ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů by jistě přispělo vybudování nového podchodu pod železniční tratí vedle viaduktu.

4. V poslední anketě Město pro byznys obsadily Přeštice 4. místo. V dílčí tabulce rozvoje podnikatelské prostředí to byla příčka 11. Jak tuto situaci zlepšit?

Na úvod je třeba upřesnit, že se jedná o umístění v anketě v rámci Plzeňského kraje, kde se celkově Přeštice umístili za Plzní, Rokycany a Nýřany a před Blovicemi, Tachovem, Klatovy, Horažďovicemi atd. V dílčí tabulce aktuálního rozvoje podnikatelského prostředí to bylo až 11.místo, když na prvním místě se umístili Blovice, na druhém Plzeň atd. Ze 6 kritérií se Přeštice umístili jednou na 1.místě (nízká nezaměstnanost), jednou na 3. místě (meziroční nárůst počtu ekon. subjektů), v ostatních kritériích až na 7. a horším místě (počet ekon. subjektů – fyzické osoby, právnické osoby na obyvatele, firmy nad 250 zam.). Vzhledem k tomu, že se posuzuje celé území obce s rozšířenou působností (tzv. ORP), je problematické nalézt náměty pro zlepšení. Jak tedy motivovat občany k založení firem na území obce ? Město může nabízet své nebytové prostory k pronájmu (s výhodami pro místní občany ?), pozemky k výstavbě průmyslových podniků (což se děje – ale má upřednostnit „malé“ firmy ?). Vzhledem k nízké ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

KSČM

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

ODS

1. Je v Přešticích možné navýšení počtu strážníků městské policie? Které lokality považujete za nejproblematičtější?

Možné navýšení počtu strážníku je. Otázkou je zajištění finančních prostředků na celkový provoz MP a možné spolupráce na finančním zajištění s největšími zaměstnavateli v Přešticích. Nejproblematičtější lokalita je střed města s přilehlým Městským parkem, park pod benzínovou stanicí v Dukelské ulici, okolí vlakového nádraží a Sokolovny. Je třeba také říci, že i kdyby město našlo prostředky na další městské strážníky, není jednoduché najít vhodné kandidáty na tyto pozice, je velmi nízký zájem o práci městského strážníka, s tímto problémem se potýkají i jiná města

2. Lidé v Přešticích by přivítali víc parkovacích míst. Kde by mohla nová vzniknout a kolik řádově by jich mělo přibýt?

Nová parkoviště musí vznikat při nové výstavbě, neboť ve stávající zástavbě je prostor téměř vyčerpán. A dělat parkoviště na úkor zeleně není zrovna řešení. Pokud se na problematiku parkování podíváme z druhé strany, přiznejme si, že všichni chceme zaparkovat přesně před místem našeho záměru. U vlakového nádraží je nově vybudované parkoviště, které je ve všední den zaplněno tak z 15% své kapacity, ano není v centru, na druhou stranu, pokud dojíždím do Přeštic za prací či na delší dobu, je toto parkoviště zcela zdarma bez jakéhokoliv časového omezení a je zde nainstalován kamerový systém. Ve velkých městech vznikají zóny, kam se nesmí ani vjet natož zaparkovat a je to z důvodu ochrany historických objektů a bezpečnosti osob, toto samozřejmě není případ Přeštic, ale měli bychom se i my jako občané zamyslet, jestli je opravdu nutné na každou pochůzku do města používat automobil, či mít dvě, tři a někdy i více aut, které potřebuji zaparkovat v těsné blízkosti svého bytu.

3. Do několika let vybuduje ŘSD obchvat Přeštic. Jaký to pak bude mít vliv na život ve městě? Zmiňte pozitiva i možná negativa.

Pozitivem bude jistě zklidnění celkové dopravní zátěže na průtahu městem. Jistě v klidu přejdeme přes hlavní tepnu Plzeň – Klatovy. Což s sebou samozřejmě nese zvýšení bezpečnosti ve městě a zpříjemnění života občanů. Taktéž doufáme, že silnice ve městě nebudou tak zničené, vzhledem k tomu, že by již neměly být tolik přetížené.

Negativa se projeví v krátkém čase na celkovém životě města. Ubude zákazníků pro menší obchody, sníží se příjmy města z odvodu daní OSVČ, DPH. Následně město bude muset omezit investice či služby pro obyvatele z důvodu výpadku těchto příjmů.

4. V poslední anketě Město pro byznys obsadily Přeštice 4. místo. V dílčí tabulce rozvoje podnikatelské prostředí to byla příčka 11. Jak tuto situaci zlepšit?

Především lepší komunikací s podnikateli. Zlepšení bude jistě náročné, neboť současná ekonomická situace tomu vůbec nenahrává. Rádi bychom i propojili podnikatelské subjekty, dali jim více prostoru, aby o sobě věděli, spolupracovali spolu a tím pádem nacházeli i mezi sebou nové obchodní a pracovní příležitosti. Město by mělo mít prioritní zájem, aby neodcházeli podnikatelské subjekty z našeho města a to jak z ekonomického důvodu, tak z důvodu pracovních pozic pro naše občany. Propojení spolků a podnikatelských subjektů je i jedno z našich témat pro nadcházející volební období.

TOP09

1. Je v Přešticích možné navýšení počtu strážníků městské policie? Které lokality považujete za nejproblematičtější?

Navýšení počtu strážníků možné je. Velice rádi bychom činnost MP rozšířili na nepřetržitou službu. Veřejnost trvale hodnotí činnost městské policie kladně. Její přítomnost ve městě zcela jistě upevňuje pocit bezpečí, na kterém nám opravdu záleží. Zásadní je, že bez městské policie by nemohl fungovat městský kamerový dohledový systém, který již mnohokrát pomohl zabránit či odhalit různé přestupky, přečiny i trestné činy. Pokuty za spáchání dopravních přestupků nejsou přirozeně oblíbené, ale v oblastech ochrany veřejného pořádku a majetku se strážníci osvědčili a plní dobře své úkoly. V našem městě nejsou žádné lokality, které bych považoval za vysloveně problematické. Rušněji bývá snad jen o víkendu, kdy městem putují lidé za zábavou. Je na místě též připomenout, že v mnoha případech naši strážníci zdatně doplňují příslušníky PČR. Z uvedeného a pouze částečného výčtu je zřejmé, že strážníci MP musejí mít schopnosti a zkušenosti tuto práci úspěšně zvládat. Bohužel i přes slušné platové ohodnocení ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Lidé v Přešticích by přivítali víc parkovacích míst. Kde by mohla nová vzniknout a kolik řádově by jich mělo přibýt?

Nová parkovací místa v Přešticích dlouhodobě vytváříme. Jen za posledních 5 let jsme jich vybudovali 254. Také jsme upravili režim parkování na náměstí, kde je na dobu 3 hodin stání zdarma. Rezidenti nejsou nijak omezováni. Město též připravuje projekty na výstavbu zděných garáží, o které je velký zájem. Některé projekty již byly zrealizovány. Další místa budou samozřejmě vznikat jako součást nové zástavby, avšak v té stávající to půjde obtížně a pomalu. Důvodů je samozřejmě několik. Asi nejpodstatnější deficit je v blízkosti samotného centra města, kde komunističtí budovatelé zbourali celou čtvrť s nízkou zástavbou a postavili sídliště s mnohaposchoďovými domy. Tehdy před více než 40 lety bylo možná parkovacích míst dostatek. V současnosti však pro dvakrát větší počet aut scházejí. Někdy v budoucnu bude možná i v Přešticích stát parkovací dům. Nyní by to však ekonomicky nedávalo smysl.

3. Do několika let vybuduje ŘSD obchvat Přeštic. Jaký to pak bude mít vliv na život ve městě? Zmiňte pozitiva i možná negativa.

Obchvat města bude mít vliv na kvalitu života v Přešticích jednoznačně pozitivní. Přestože již léta běhají městem fámy, že někteří místní podnikatelé výstavbě brání, za celých 8 let na radnici jsem žádného nepoznal. Obchvat přinese zmírnění intenzity dopravy a všech jejích následků jako jsou prašnost, množství výfukových plynů, hluk, snížená prostupnost městem a nebezpečí dopravních nehod. Naši občané ocení i zkrácení doby dojezdu z Přeštic do Plzně. Mnohdy na ní závisí zdraví či život. Přeložka silnice I. třídy číslo I/27 způsobí přeřazení do kategorie silnic II. třídy, z čehož vyplývají rozmanité příležitosti, jak tuto změnu využít pro zklidnění města. Bude možné vybudovat například chybějící cyklostezky přímo v profilu stávající vozovky. Nabízí se také možnost upravit a zkrášlit naše náměstí apod. To vše bude mít pozitivní vliv na přitažlivost města, kterou se trvale snažíme vytvářet. Vybavenost města, jeho obchvat, klidnější a čistější prostředí budou zcela jistě důvodem k nám zamířit.

4. V poslední anketě Město pro byznys obsadily Přeštice 4. místo. V dílčí tabulce rozvoje podnikatelského prostředí to byla příčka 11. Jak tuto situaci zlepšit?

Zmíněnou příčku dílčí tabulky ankety přijímám s výhradou. Pravděpodobně zde došlo k chybě při zpracování dílčích výsledků. Přesto jsme velice rádi, že již poněkolikáté Přeštice potvrdily své čelné postavení v anketě Město pro byznys. Problematice rozvoje podnikatelského prostředí se město věnuje do té míry, jak jen mu to umožňuje platná legislativa. Například posuzované hodnoty růstu počtu firem, množství ekonomických subjektů či právnických osob v celém obvodu obce s rozšířenou působností může město ovlivnit jen velmi omezeně. V celém ORP žije cca 23 tis. obyvatel, přičemž v Přešticích cca 7 tis. Město může pomoci vytvářet podmínky vhodné pro rozvoj podnikání uvážlivým územním plánováním, přípravou vlastního území pro výstavbu, pronájmem pozemků či nebytových prostor, pronájmem své infrastruktury apod. To Přeštice dlouhodobě činí. Jako neméně důležité však spatřuji vysoké hodnocení kvality přístupu veřejné správy, která má možnost účinně formovat podnikatelské prostředí díky vysoké kvalitě úředníků ...zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Svobodní občané města Přeštic a okolí s podporou Svobody a přímé demokracie (SPD)

1. Je v Přešticích možné navýšení počtu strážníků městské policie? Které lokality považujete za nejproblematičtější?

Jsme přesvědčení, že současný stav je adekvátní v Přešticích. Ojediněle jsou zde problémy, kde jsou ubytováni cizinci z místních firem, které je třeba kontrolovat častěji.

2. Lidé v Přešticích by přivítali víc parkovacích míst. Kde by mohla nová vzniknout a kolik řádově by jich mělo přibýt?

Myslím, že parkovací místa jsou nyní dostačující, nezaznamenali jsme ohlasy, že jich je zde málo. Určitě, až tu bude menší doprava, bude to mít i dopad na uvolnění současných parkovacích míst.

3. Do několika let vybuduje ŘSD obchvat Přeštic. Jaký to pak bude mít vliv na život ve městě? Zmiňte pozitiva i možná negativa.

Určitě se sníží zatížení automobilové dopravy hlavně v době dopravní špičky. Dále vnímám pozitivně i bezpečný provoz ve městě. Jaký to bude mít dopad na tržby přilehlých obchodů ve městě si netroufáme říci, ale určitě dopad bude menší, než to, co nyní zažívají podnikatelé a živnostníci v návaznosti na šokové ceny energií.

4. V poslední anketě Město pro byznys obsadily Přeštice 4. místo. V dílčí tabulce rozvoje podnikatelské prostředí to byla příčka 11. Jak tuto situaci zlepšit?

Rozvoj podnikatelského prostředí samozřejmě souvisí s rozvojem města samotného. Myslím, že by se město nyní mělo soustředit na volnočasové vyžití pro děti a dorost u různých věkových skupin, které tu chybí.

OBČANSKÝ HLAS - sdružení nezávislých kandidátů s podporou Strany Soukromníků

1. Je v Přešticích možné navýšení počtu strážníků městské policie? Které lokality považujete za nejproblematičtější?

Možné to je. Dojdou-li město, městská policie a Policie ČR k závěru, že navýšení současného počtu šesti strážníků městské policie je pro zabezpečení policejní služby přeštické veřejnosti potřebné a účelné, navýšení potřebných finančních prostředků města na výdaje spojené s touto službou by tomu nemělo být zásadní překážkou.

Ty lokality, které jako dlouhodobě nejproblematičtější u nás eviduje a řeší policie- lokality hudebního klubu v Nepomucké ulici, nádraží, městských parků, ubytoven.

2. Lidé v Přešticích by přivítali víc parkovacích míst. Kde by mohla nová vzniknout a kolik řádově by jich mělo přibýt?

Možnosti parkování včetně vytipování parkovacích ploch v Přešticích variantně řeší letitá dopravní studie, jejíž obsah a naplňování je v návaznosti na stále narůstající počet aut potřeba průběžně aktualizovat. Samozřejmě dnes již s ohledem na přeložení hlavní silnice I/27 z Plzně do Klatov z centra města na budoucí silniční obchvat.

Místní situace v některých dříve problémových lokalitách vyřešilo vybudování velkokapacitních parkovišť u nádraží, které zatím není dostatečně využíváno a především u bytovek v ul. Palackého. Podstatné navýšení počtu parkovacích míst v dnes nejproblematičtějších lokalitách části ul. Husova a přeštického náměstí je možné jen na úkor ploch městské zeleně. I když ve stávající zástavbě ještě lze najít a upravit plochy pro parkování, jedná se o jednotky či maximálně desítky doplňkových parkovacích míst.

3. Do několika let vybuduje ŘSD obchvat Přeštic. Jaký to pak bude mít vliv na život ve městě? Zmiňte pozitiva i možná negativa.

Kéž by se to ŘSD podařilo brzy. Silnice I. třídy z Plzně do Klatov půlí Přeštice v délce 2 km a denně jí projede kolem 20 tisíc automobilů včetně nákladních. Po zprovoznění rychlostní silnice z Plzně a dálnice až před Přeštice se dopravní zatížení města ještě zvýší. Už dnes je na více místech problémem tuto silnici rychle a bezpečně přejít nebo na ni z vedlejší silnice odbočit. Omezení komfortu bydlení v těsné blízkosti této „magistrály“ hlavně hlukem a vibracemi znají skutečně pouze ti, kteří tam žijí. Tedy pozitiva souhrnem- zvýšení bezpečnosti, komfortu bydlení a pohybu ve městě.

Z pohledu tranzitních řidičů, kteří se Přešticemi posunují a rádi by je objeli, není třeba o pozitivech budoucího obchvatu hovořit.

Možný negativní dopad na své podnikání mohou pocítit prodejny či restaurace z důvodu výrazně menšího počtu tranzitních zákazníků. Obavy z „umrtvení života“ ve městě nesdílím.

Závěr-zaručená pozitiva vybudování obchvatu dalece převyšují možná negativa.

4. V poslední anketě Město pro byznys obsadily Přeštice 4. místo. V dílčí tabulce rozvoje podnikatelské prostředí to byla příčka 11. Jak tuto situaci zlepšit?

Odpověď na Váš dotaz vyplývá z hodnotících kritérií této ankety. Ne pouze Přeštice, ale společně všech 30 obcí správního obvodu Přeštice by se muselo zlepšit ve statistických ukazatelích, především v „počtu ekonomických subjektů na obyvatele“, v „počtu podnikajících fyzických osob na obyvatele“ a v „počtu právnických osob na obyvatele“.

Zlepšování podnikatelského prostředí ve svém regionu město se svým úřadem mohou a mají podpořit hlavně poskytováním vstřícné, kvalitní a rychlé služby podnikatelům. Zároveň je žádoucí, aby město a podnikatelé spolu komunikovali průběžně, aby si mohli sdělit své potřeby a plány ku prospěchu rozvoje jejich společného životního prostoru.

SPOLEČNĚ 2022

1. Je v Přešticích možné navýšení počtu strážníků městské policie? Které lokality považujete za nejproblematičtější?

Zajištění pocitu bezpečí ve městě prostřednictvím preventivních opatření je jedním z důležitých bodů našeho programu. Spolupráce s městskou policií je v tomto ohledu klíčová. V případě politické shody a alokování odpovídajících finančních prostředků v rozpočtu města navýšení počtu strážníků samozřejmě možné je a může být i přínosem. V současné době je město včetně nejrizikovějších míst dostatečně pokryto městským kamerovým dohlížecím systémem, jehož výstupy jsou využívány i ve spolupráci s Policií ČR. Za nejrizikovější místa lze, asi jako všude, označit okolí nočních barů. Těm je v rámci prevence věnována zvýšená pozornost. V této souvislosti chceme v budoucnu v procesu plánování využívat tzv. pocitové mapy, které mimo jiné slouží právě k identifikaci rizikových míst tak, jak je vnímají samotní občané města. Taková analýza by měla být základním podkladem pro opatření směřující k následnému zlepšení situace.

2. Lidé v Přešticích by přivítali víc parkovacích míst. Kde by mohla nová vzniknout a kolik řádově by jich mělo přibýt?

V rámci námi realizovaného dotazníkového šetření nepatří téma budování nových parkovacích míst zdaleka k těm, která jsou pro občany města prioritní. Těmi jsou především nabídka volnočasových aktivit, rozvoj cyklostezek, revitalizace veřejných prostranství a zeleně či údržba komunikací a chodníků. Nicméně i na koncepci parkování v našem programu myslíme. Zásadní je necílit na dílčí opatření a pojmout řešení komplexně. Vycházet z reálných dat a nikoliv ze subjektivních dojmů. Rezervy vidíme v uspořádání již existujících uličních prostorů a veřejných prostranství a jejich organizaci. Při současné revitalizaci zeleně a doplnění vybavenosti jako mobiliáře, herních prvků atp. lze uspokojit různé typy požadavků zároveň (zeleň, hřiště, parkování). Nemusí se jednat jen o sídlištní "mezidomí". Úprava uličního profilu se nabízí nejen v Husově ulici, ale i na dalších místech. Řada těchto opatření je pak vázána na vybudování obchvatu a poklesu intenzity dopravy na hlavním tahu.

3. Do několika let vybuduje ŘSD obchvat Přeštic. Jaký to pak bude mít vliv na život ve městě? Zmiňte pozitiva i možná negativa.

Obchvat města je dlouhodobou prioritou a jsme rádi, že postupně směřujeme k jeho úspěšné realizaci. Současná situace, kdy městem denně projíždí téměř 20 tis. aut, je neúnosná a zcela bez diskuze se negativně projevuje na kvalitě života. Obchvat odlehčí dopravnímu zatížení města a odklonění dopravy umožní zaměřit se na odkládané projekty jako je revitalizace náměstí či parku Kosmonautů. Odklon dopravy z města pochopitelně může generovat i negativní důsledky. Bude výzvou pro nové vedení komplexně uchopit propagaci města, cestovní ruch a turismus tak, aby lidé do města cíleně mířili. Naším záměrem je naplno využít potenciálu regionu Přešticka. Vytvořit jednotnou komunikaci a propagaci, destinační web, který bude aktivně propagovat náš region, naše turistické cíle, pamětihodnosti, lokální podniky a producenty a přiláká do města návštěvníky. Zároveň budeme pracovat na dalším zatraktivnění regionu. Už v minulosti se například objevila idea obnovy chovu proslulého přeštického prasete.

4. V poslední anketě Město pro byznys obsadily Přeštice 4. místo. V dílčí tabulce rozvoje podnikatelského prostředí to byla příčka 11. Jak tuto situaci zlepšit?

Při hledání příčin je potřeba se blíže podívat na metodologii ankety. Zmiňovaná tabulka hodnotí kritéria jako meziroční změna počtu firem a jejich přepočet na obyvatele, počet uchazečů o zaměstnání apod. Do značné míry se tak jedná o ukazatele, které město může ovlivnit jen obtížně. V některých případech je jejich využití pro hodnocení kvality podnikatelského prostředí až diskutabilní a řada z nich se navíc vyhodnocuje na úrovni území celého ORP, nikoliv jen města jako takového. Nicméně i podpoře podnikání se v našem programovém dokumentu věnujeme. Hlavní důraz chceme klást na komunikaci a spolupráci s místními podniky. Ve spolupráci s institucemi jako je agentura CzechInvest budeme podporovat lokální podnikatele v dalším rozvoji jejich aktivit formou konzultací možností dotační podpory. Propagací a také vlastním odběrem plánujeme podpořit regionální producenty. Ve spolupráci s podnikateli bychom také rádi zřídili nadační fond na podporu sportu, kultury a občanských aktivit.

autor: Jan Markup
Spustit audio