Také se vyvarujeme chybám?

6. květen 2011

Nesprávné vazby sloves užíváme z neznalosti nebo nedbalosti. Setkáváme se ale také s vazbami novými, které se v současné češtině teprve začínají stabilizovat. Zeptali jsme se Heleny Chýlové ze Západočeské univerzity v Plzni.

Určitý tvar slovesný tvoří centrum české věty a užití náležité slovesné vazby ovlivňuje významným způsobem její celou stavbu. V současné češtině dochází k tomu, že vazby sloves v jazyce už dlouho existující jsou nahrazovány novými. Vznik nových slovesných vazeb přispívá k obohacování a rozrůzňování spisovného jazyka, je jednou z možností, jak odlišit různé funkční styly v jazyce.

Bohužel se setkáváme i s nesprávným užíváním stabilních slovesných vazeb, které je důsledkem neznalosti nebo záměny vazby jiného slovesa, obvykle vyjadřujícího podobný význam.

Vyvarovat se chybám, diskutovat problém

Sloveso vyvarovat se má vazbu s 2. pádem, správně vyvarovat se čeho, tedy chyb. Asi se zde projevuje vliv slovesa ubránit se něčemu nebo slovesa vyhnout se něčemu. Obě zmiňovaná slovesa se vážou se 3. pádem a významová shoda vede pak k záměně pádu u slovesa vyvarovat se. Takže náležitě jen: vyvarovat se něčeho, nejčastěji vyvarovat se chyb, vyvarovat se omylů.

Frekventované je také sloveso diskutovat a vazba diskutovat něco, hlavně v jazyce politiky. Význam slovesa diskutovat slovník uvádí jako debatovat o něčem, hovořit o něčem s někým, vystupovat v diskusi. Stabilně užívaná je vazba s předložkou o s 6. pádem diskutovat o problému. Také samozřejmě můžeme diskutovat s někým.

Bezpředložková vazba se 4. pádem proniká ke slovesu diskutovat z odborného stylu, konkrétně z matematiky, a je dnes značně využívaná právě v jazyce politiky – slyšíme pak diskutovat problém. Snad zde hraje roli i zdánlivá úspornost vyjádření. Tato vazba postupně proniká prostřednictvím jazyka současné publicistiky a politiky i do spisovného jazyka, je stále chápána jako stylově nižší.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...