K zaplacení daně z nemovitých věcí lze využít jeden ze čtyř způsobů platby

18. leden 2023

Poplatník je povinen podat daňové přiznání do 31. ledna zdaňovacího období, tedy kalendářního roku, na který je přiznání podáváno, a to tomu finančnímu úřadu, v jehož působnosti se nemovitosti nacházejí.

Na dotazy odpovídají: Ing. Michaela Hošťálková, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj a Ing. Jana Zachová, ředitelka odboru majetkových daní, Územní pracoviště v Plzni.

Rozhodující, co všechno zdanit, je přitom stav, který je zapsaný v katastru nemovitostí k 1. lednu daného roku, tzn. rozhodné pro podání daňového přiznání na rok 2023 je stav v katastru nemovitostí k 1. lednu 2023. Poplatníci, kteří nemovitosti již přiznali v minulosti, a nedošlo u nich k žádné změně, která by měla vliv na výši dříve stanovené daně, daňové přiznání nepodávají. Jestliže ale poplatník nějaké další nemovitosti např. přikoupil, zdědil nebo naopak některé nemovitosti např. prodal nebo dojde ke změně v osobě poplatníka, musí daňové přiznání podat.

Pokud dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím k jiným změnám, tzn. z důvodu změny sazby daně, změny průměrné ceny půdy, změny koeficientu nebo zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty, nemá poplatník povinnost daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání podat ani nemusí správci daně sdělovat tyto změny.

Co zdanění podléhá

Dani z nemovitých věcí podléhají budovy – typicky obytného domu a ostatní budovy tvořící k němu příslušenství, budovy pro rodinnou rekreaci a rodinné domy využívané pro rodinnou rekreaci, garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů inženýrské stavby, což jsou např. věže, stožáry, průmyslové komíny, jednotky dokončené nebo užívané a pozemky vedené v katastru nemovitostí, tedy orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, dále trvalé travní porosty (dříve louky a pastviny), ale též hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb.

Vlastní-li nemovitost více majitelů, podává daňové přiznání jeden ze spoluvlastníků. Tento poplatník je pak finančním úřadem považován za jejich společného zástupce a finanční úřad pak dále jedná pouze s touto osobou. Zde je třeba upozornit, že je také možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali daňové přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl. U daně z pozemků pak platí, že se musí jednat pouze o ty pozemky, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí tzv. zjednodušeným způsobem, tj. musí být známy jejich konkrétní vlastnické hranice a druhy pozemku. Jsou-li splněny tyto podmínky, může každý ze spoluvlastníků podat do 31. ledna příslušného kalendářního roku daňové přiznání a daň zaplatit pouze ze svého spoluvlastnického podílu. Později v kalendářním roce už spoluvlastnický podíl uplatnit nelze.

Povinné elektronické podání

Všechny právnické a fyzické osoby, které mají zpřístupněnu datovou schránku, která jim byla zřízena ze zákona, tzn. nikoliv na základě žádosti, mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Zde je třeba upozornit na to, že tato povinnost se vztahuje i na podnikající fyzické osoby zapsané v zákonem stanovené evidenci (například v živnostenském rejstříku), kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich žádosti před 1. lednem 2023.

Termíny

Na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2023 je dost času. Daň je totiž splatná do 31. května kalendářního roku, na který je daň placena, a to za podmínky, že roční výše této daně nepřesáhne 5.000,- Kč. Přesáhne-li daň tuto 5tisícovou hranici, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu.

Odlišný termín pro placení daně z nemovitých věcí platí pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, u nich je první splátka posunuta na 31. srpna, druhá splátka je do 30. listopadu.

Čtyři způsoby zaplacení

Platit můžete převodem z účtu, dále prostřednictvím SIPO, zde je třeba upozornit na to, že kdo by chtěl využít této služby, musí do 31. ledna 2023 podat na finančním úřadě oznámení, že chce platit přes SIPO a doložit buď aktuální rozpis plateb nebo doklad o přidělení spojovacího čísla SIPO. Přes SIPO se bude automaticky každoročně strhávat daň z nemovitých věcí do té doby, dokud poplatník neodvolá souhlas s placením přes SIPO. Důležité je ještě zmínit, že aby bylo možné platit tímto způsobem daň z nemovitých věcí, musí být shodný poplatník (to znamená ten, na jehož jméno je podáno daňové přiznání) a majitel SIPA (ten, jehož jméno je uvedeno na rozpisu plateb SIPO), bohužel tedy nelze připustit ani to, aby jeden z manželů podal na své jméno daňové přiznání a na druhého z manželů bylo napsáno SIPO. Zaplatit lze také složenkou na poště, obvykle složenkou, kterou Finanční správa každoročně rozesílá poplatníkům. A konečně se dá platit v hotovosti na pokladně územního pracoviště. V Plzeňském kraji je v současné době otevřena pokladna pouze na Územním pracovišti v Plzni, na náměstí Českých bratří 8, v Karlovarském kraji je otevřena pokladna pouze na Územním pracovišti v Karlových Varech, v Západní ulici 19.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová