Lidová magie o slavnostech Božího Těla

25. květen 2016

Slavnost Těla a Krve Páně – lidově Boží Tělo – je jeden z důležitých pohyblivých svátků římskokatolické církve. Slaví se vždy ve čtvr­tek po svátku Nejsvětější Trojice a jeho pohyblivost souvisí samozřejmě s termínem hlavních křesťanských svátků, Velikonoc.

Juliánino vidění

Vznik svátku Božího Těla je spatřován v souvislosti s rozmachem kultu oltářní svátosti ve 12. století. Teologie přitom zvlášť zdůrazňovala reálnou přítomnost „celého Krista" v konsekrovaném chlebu. Opakovaná vidění augustiniánské řeholnice Juliány z Lutychu v roce 1209 se stala v této situaci účinným podnětem pro zavedení zvláštního svátku ke cti nejsvětější svátosti a roku 1264 ho papež Urban IV. předepsal pro celou církev. Průvody Božího Těla jsou doložené poprvé v Kolíně nad Rýnem po roce 1274.

Prosebná procesí

Už ve 14. století byly oslavy Božího Těla obvyklé v celé Evropě. V našich zemích průvod vstřebal prvky tzv. polního prosebného procesí. Zastavoval se u čtyř venkovních oltářů, kde byly postupně zpívány začátky všech čtyř evangelií do čtyř světových stran, konaly se prosebné modlitby a udílelo se svátostné požehnání. V barokní době se průvod rozvi­nul v okázalou slavnost. K církevním obřadům se ale přidružil i světský a lidový živel, mj. ve zdobnosti, ozvláštňující cestu monstrance s Tělem Páně, a zvlášť ve víře v magické účinky posvěcených rostlin.

Procesí při slavnosti Božího Těla v Plzni roku 1891 (repro: časopis Plzeňsko, roč. 1923, č. 1)

Cechovní reprezentace

Boží Tělo se utvářelo jako městská slavnost. Řemeslnické cechy, stejně jako literátská bratrstva, měly účast v božítělovém procesí přímo zakotvenou ve svých řádech a jednotlivé korporace měly v procesí určené místo. Jak uvádí etnografka Eva Večerková, v Jevíčku v roce 1472 šli ve stanoveném pořadí tkalci, koláři, bednáři, provazníci, olejníci, vetešníci, lazebníci a nakonec soukeníci a potom páni starší se svojí korouhví.


Domácí kostelíčky
V 19. a ve 20. století tvořila také na venkově a ve farních vsích slavnost Božího Těla vžitou a oblíbenou součást ročního svátkového cyklu. Okna domů zdobily svaté obrazy, svícny s rozžatými svíčkami a květiny. Tzv. kostelíčky, oltáříky zbudované ve výklencích nebo v průjezdech domů, si rodiny každoročně zdobily obrazy svatých, kvítím a březovými májkami.

Církevní pokyny nařizovaly i konšelům o svátku Božího těla účastnit se s hořícími svícemi procesí. Lidé měli stlát trávu na zem, stavět před domy máje, zdobit domy a rozsvěcovat v nich svíce (Jindřichův Hradec). Zejména ve velkých městech vynikaly pozdější barokní průvody rozměrností a výrazovou bohatostí.

Baldachýny, moždíře a košíky

Čestné funkce – např. nesení baldachýnu nad knězem s monstrancí, zastávali starosta, radní, přední sedláci a později zástupci katolic­kých spolků. Do průběhu procesí se rovněž usazovaly nové prvky. To když přijela na náměstí ozdobená hasičská stříkačka, na níž stojící uniformovaný hasič se zvolna otáčel směrem k monstranci. U oltářů zaznívaly také oslavné salvy z moždířů.

Božítělový průvod v Sulislavi (nedat.)

V působivém procesí šli členové spolků a řemeslnických sdružení, hasiči a vojenští veteráni, školní mládež se svými učiteli, družičky, dívčiny velké i malé v bílých šatech a věncích. Před knězem s monstrancí sypaly na zem květy z proutěných košíků zvláštního tvaru; říkalo se jim božítělové.

Ochrana proti myším, bouřkám a chorobám

Božítělová zeleň byla v lidových předsta­vách magickým prostředkem k zajištění přízně osudu. Svazky květů, věnečky bylin, zelené májky podél trasy procesí i tráva shrabaná z cesty, to vše, po dotyku mon­strance mělo v agrárním prostředí široké užití. Věřilo se v příznivý účinek roubíků, zhotovených z božítělových májek. Obilí, při žních svázané takovými roubíky, prý myši ve stodole nesežerou, ale naopak se odstěhují.

Ochranné a léčivé účinky lidé přičítali svěceným svazečkům nebo věncům vybraných rostlin. Někde je kladli přímo na oltáře, jinde je nosili světit do kostela. Odvar z nich pomáhal uzdravit nemocné dobytče. Věnec se pálil při bouři, aby ji utišil, a měl ochránit i šestinedělku. Březové větvičky se dávaly doma za obrázky, do pole jako ochrana před krupobitím, do lniště, aby len vyrostl tak vysoký jako ta haluzka.

Poslechněte si Špalíček lidových písní věnovaný slavnosti Božího Těla.
Spustit audio