Plzeň má dohodu s developerem Amádeus, řeší spor o i využití území po Domu kultury Inwest

Plzeňští zastupitelé dnes schválili dohodu o spolupráci města s akciovými společnostmi Amádeus Real a Ameside, které připravují v centru výstavbu multifunkční městské čtvrti.

Dohoda, která se připravovala rok, má zajistit využití území po zbouraném domu kultury. Mezi ulicemi Americká a Sirková a Denisovým nábřežím vznikne moderní čtvrť podle schválené územní studie.

Dohoda je zároveň součástí mimosoudního řešení sporu mezi Plzní a Amádeem, který po městu žádal 1,8 miliardy Kč za zmařenou stavbu obchodního centra. Na jednání zastupitelů to řekl náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Hlavním cílem dohody bylo stanovit základní rámec spolupráce pro přípravu a realizaci projektu. To spočívá ve vydání stavebního povolení, zpětvzetí žaloby Amádeus Real na město a v uzavření smlouvy o nájmu podchodu pod ulicemi Americká a Sirková,“ uvedl Šindelář.

Podle dohody zanikne po roce od chvíle, kdy stavební povolení nabude právní moci, pohledávka firmy Amádeus Real na náhradu škody 1,8 miliardy korun i všechny s ní související pohledávky.

Amádeus bude povinen vzít žalobu zpět. Město se naopak zavazuje poskytnout investorovi součinnost s přípravou a realizací projektu, pokud bude v souladu s územním plánem, územní studií a městskými regulativy. Amádeus se zavazuje usilovat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a neoddalovat nezbytné kroky.

„Uzavření a schválení dohody jednoznačně vítáme. Je důkazem, že městu není lhostejný dlouhodobý neutěšený stav v jedné z nejatraktivnějších lokalit poblíž centra a má zájem jej konstruktivně řešit,“ uvedl hlavní manažer projektu Ameside Tomáš Jícha. Slíbil maximální možnou součinnost při naplňování podmínek stanovených územním plánem a územní studií města pro dané území. „Už v předchozích 16 měsících jsme v projektu učinili řadu úprav, aby byl v souladu s uvedenými regulativy. Změny a novinky brzy odprezentujeme veřejnosti,“ uvedl.

Součástí dohody je také úprava podchodu v lokalitě. Město ho zachová, umožní jeho komunikační napojení a zajistí rekonstrukci.