Zločin na jarmarku v Radnicích

7. prosinec 2022

Zločinem skončila hostina během jarmarku 24. května 1607 v Radnicích na Rokycansku. Dokladem jsou dochované soudní spisy, které objevil a publikoval Václav Schulz v Národních listech 18. května 1901.

Květnový jarmark roku 1607 byl v Radnicích na Rokycansku ve znamení vraždy zbirožského hejtmana, urozeného pána z Berbisdorfu. Vyšetřování nebylo příliš komplikované, hlavním viníkem byl alkohol. Jak uvádí historik a archivář Václav Schulz, za klidnějších poměrů přelomu 16. a 17. století „rozmohl se blahobyt skoro ve všech vrstvách národa. Obrážel se v úpravě domů a šatů. Páni, rytíři i měšťané potrpěli si na zasedáních, raději delších než kratších. Pilo se při nich dobře a hojně. Ohnivé víno rozvázalo jazyky, až nějaké slovo zavdalo pod­nět k ostřejší výměně názorů. Nedostatek argumentů nahrazovalo ostří kordu. Pak někdy došlo k žalobě u soudu komorního.“

Na jarmark 24. května 1607 se do Radnic sjelo vedle četného lidu obec­ného i více pánů z okolí, které „osedlý tam pan Jan Černín z Chudenic přivítal a pozval je do svého domu“. Byli to pánové Hertvík Myška ze Žlunic na Zaječicích, hejtman panství Křivoklátu, Jan Jindřich Vojíř Saska z Vačovic, forstmistr téhož panství, Bohuchval Berbisdorf z Berbisdorfu, hejtman panství Zbiroh, Jan Křen z Vinařova, Petr Krištof Ka­poun ze Svojkova, Bohuslav Elsnic z Elsnic a Jan Vesecký z Vísky. V pohostinném domě pana Černína se dobře jedlo a pilo. Víno i staré pivo. K večeru pak někteří sedli na koně a projížděli se na rynku mezi krámy tropíce proda­vačům všelikou neplechu.

Opilecké řádění

Opilí urození pánové vjeli tryskem mezi krámské boudy na jarmarku. Dále už citujeme výpovědi svědků. Jan Hrdlička z Radnic vypověděl: „Pan Bohuslav Elsnic s panem Bohuchvalem Berbistorfem a panem hejtmanem Křivoklátským na koních po městě Radnicích jezdili a čeládka a služebníci za nimi. Dali sobě troubiti, mezi krámy sem i tam několikrát projížděli, krámy zpřevraceli, lidem škodu na koření, pernících a jiném kupeckém zboží činili, vokurky převraceli a roz­házeli, kožešníkům kožichy brali, do nich se oblékali, nic více než po půl tolaru za ně pla­tili.“ Mezitím pan Jan Heřman Černín byl ve svém domě v nesmyslném opileckém sporu s panem Bohuslavem Elsnicem těžce raněn. Elsnic ho totiž ne­nadále „tulichem v hlavu po levé straně štychem udeřil a jej okrvavil, až hned na zem upadl, jako by jej sťal, a omdlel, že jej odtud odnésti do ložnice jeho musili“.

Souběžně s hádkou a zraněním pana Černína tragicky vyústila zločinná kratochvíle šlechticů na náměstí v Radnicích. Další očitý svědek, měšťan Jiřík Barborka, uvedl: „Povstala hádka, šermy, krveprolévání, ba pan Vesecký v obraně bodl pana Berbisdorfa tak nešťastně, že týž mrtev k zemi se skácel v kožiše, který byl před tím žertem v krámě kožešníkovi ukradl. Lidé z rynku do mého domu běželi, sobě jeden druhýmu stěžovali, jak sobě na tom rynku provozují, že jest to proti pánu Bohu. Kdybychom my se těch věcí, sedláci, dopouštěli, uměli by nás po­trestali, do věže dáti, též spokutovati. Víceji nevím.“

Registry svědomí

Tragicky skončila hostina a jarmark v květnu 1607 v Radnicích. Pan Bohuchval Berbisdorf byl mrtev, pan Čer­nín a pan Vesecký těžce a pan Elsnic lehce raněni. Po uzdravení žaloval Černín Elsnice, ale také Elsnic Černína. Událost tak byla soudně vyšetřována a vyslechnuto bylo množství svědků z Radnic, Hořovic, Rokycan a okolních vsí. Výpovědi byly zapsány v Regi­strech svědomí královského komorního soudu, kde je po třech staletích znovu objevil a publikoval historik a archivář Václav Schulz ve fejetonu v Národních listech 18. května 1901. A díky němu jsme mohli nahlédnout do tak vzdálené minulosti malého města na Rokycansku.

Spustit audio