Látky, které vzbuzují mimořádné obavy. Máte právo o nich vědět

18. duben 2017

Jako spotřebitelé byste se od prodejce měli dozvědět, jestli kupovaný výrobek obsahuje „látky vzbuzující mimořádné obavy“. Jde o nejnebezpečnější chemikálie, u kterých se důkladně posuzuje jejich vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Seznamem látek, který dnes zahrnuje více než 170 položek, se řídí celá EU, tedy i Česko.

Jedná se o látky schopné vyvolávat rakovinu (karcinogeny), způsobující změny dědičné informace v buňkách (mutageny), nebo takové, které narušují schopnost rozmnožovat se (látky reprotoxické). Patří sem i chemikálie, které jsou zároveň toxické, dlouho přetrvávají v prostředí a hromadí se v organismu. Kromě toho existuje možnost zařadit do seznamu i chemikálie, které vyvolávají srovnatelnou úroveň znepokojení. Jde například o látky, které dovedou narušovat hormonální systém.

Od podlah až po jízdenky

Na seznamu jsou i některé z látek, kterým jsme se věnovali v předchozích dílech seriálu „Zdraví v cajku“. Jde třeba o některé ftaláty používané jako změkčovadla v plastech, se kterými se můžeme setkat mimo jiné v podlahových krytinách, omyvatelných ubrusech nebo v elektronice. Patří sem také bisfenol A, který může být součástí polykarbonátových plastů nebo termopapírů, na které se tisknou různé jízdenky nebo účetní doklady. Dále třeba brómovaný zpomalovač hoření HBCDD používaný v zateplovaných polystyrenech nebo nonylfenol známý z textilního průmyslu.


Látky vzbuzující mimořádné obavy
Pojem zavedla Evropská unie, když schválila směrnici zavádějící novou chemickou politiku. V platnost vstoupila v červnu 2007 a používá se pro ni zkratky REACH, která vychází ze základních principů nové chemické politiky - registrace, evaluace a autorizace chemických látek. Směrnice stanovuje, jaké nebezpečné vlastnosti musí vykazovat látky, aby byly zařazeny do zmíněné kategorie. Samotný seznam vznikl v roce 2008, kdy na něj bylo zařazeno prvních 15 látek. Od posledního rozšíření v lednu letošního roku zahrnuje 173 látek.

Jak se látky na seznam dostávají a kdo je schvaluje?

Návrh na zařazení chemikálie na seznam může předkládat kterýkoli členský stát Evropské unie nebo přímo Evropská komise. Návrh se předkládá Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) a musí obsahovat vědecké důkazy nebezpečnosti chemické látky. Agentura návrh na zařazení látky předkládá veřejnosti k připomínkování prostřednictvím internetové konzultace. Na základě všech těchto podkladů pak hlasuje o osudu látky Výbor členských států Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Právo pro spotřebitele, povinnosti pro firmy

Firmy, které vyrábějí nebo dovážejí tyto látky, případně předměty s obsahem těchto látek, mají za povinnost zkontrolovat své závazky, které vyplývají ze zařazení látek na seznam. Kromě jiného mají oznamovací povinnost vůči agentuře ECHA v případě, pokud látka je ve výrobcích obsažena v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostního procenta.

Výhoda pro spotřebitele spočívá v tom, že u obchodníků máme právo žádat o informace, zda námi vybrané zboží obsahuje některou z látek vzbuzujících mimořádné obavy. Tahle povinnost obchodníků se přitom týká i zboží, u kterého se běžně nemusí chemické složení uvádět na obalech.


Evropská chemická politika: REACH
Směrnice REACH zavedla povinnost pro výrobce a dovozce chemikálií, aby ohlásili do stanovených termínů vlastnosti jimi vyráběných nebo dovážených látek. U těch s nebezpečnými vlastnostmi bude provedena evaluace neboli podrobnější zhodnocení z hlediska rizik pro zdraví lidí a životní prostředí. A právě pro nejnebezpečnější chemikálie zavedla směrnice označení „látky vzbuzující mimořádné obavy“ a stanovila, že budou podrobeny procesu nazývanému autorizace. V něm jsou detailně prozkoumány jejich nebezpečné vlastnosti i případná rizika pro lidské zdraví. Dále se posuzuje dostupnost bezpečnější náhrady, ale zvažují se i přínosy a škody, které jejich výroba a užívání představují pro zdraví a životní prostředí.

Kandidáti na zákaz nebo pro autorizované použití

Látky vzbuzující mimořádné obavy musí postupně projít procedurou autorizace, ve které se rozhoduje, jestli se budou moci nadále používat, nebo zda budou zakázány či omezeny. Podklady pro rozhodnutí připravuje Evropská agentura pro chemické látky sídlící v Helsinkách. Jedna speciální komise hodnotí rizika, která může látka představovat pro lidské zdraví. Druhá skupina odborníků pak hodnotí dostupné náhrady za nebezpečné látky i to, co by případný zákaz látky znamenal pro společnost a pro ekonomiku. Na základě stanovisek odborníků pak vydává ECHA doporučení, které slouží Evropské komisi ke konečnému rozhodnutí o osudu látky.

Co můžete udělat vy aneb Rady k nezaplacení

  • Využívejte svého práva na informace o tom, jestli zboží, které si kupujete, obsahuje některou z látek vzbuzujících mimořádné obavy.
  • Pokud vám obchodník informaci nechce nebo neumí poskytnout, zboží si raději nekupujte.
Spustit audio