Chrom v půdě nepodceňujte. Není jen zabijákem v hollywoodském trháku

17. říjen 2018

Americké herečce Julii Robertsové vynesl film Erin Brockovich Oscara. Zahrála si v něm rozvedenou matku tří dětí, která se pustila do soudního sporu s elektrárenskou společností kvůli znečišťování podzemních vod. Šlo tehdy o jedovatý chrom.

Odborníci mají poznatky o nebezpečnosti chromu pro lidské zdraví dlouhá léta. Už v roce 1890 byl v odborné literatuře popsán adenokarcinom nosní sliznice a v roce 1932 výskyt rakoviny plic u lidí dlouhodobě vystavených šestimocnému chromu. Proto byly postupně zaváděny limity pro jeho výskyt v pracovním i životním prostředí. Za nejnebezpečnější podobu odborníci považují šestimocný chrom (CrVI) a jeho sloučeniny. Ale až zmíněný americký film donesl zprávu o nebezpečnosti kontaminace půdy a vody šestimocným chromem k milionům laiků po celém světě.

Šestimocný chrom je používán jako antikorozní přísada (např. v barvách nebo průmyslových kapalinách), součást textilních barviv nebo v prostředcích na ochranu dřeva. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho klasifikovala jako lidský karcinogen. Za dostatečné považuje IARC důkazy o tom, že šestimocný chrom způsobuje rakovinu plic. Byla také pozorována souvislost s častějším výskytem rakoviny nosu a nosních dutin. U lidí pracujících s chromem byl prokázán i vyšší výskyt astmatu a poškození kůže, ze kterých se mohou vyvinout tzv. chromové vředy. Chrom patří také mezi velmi časté kontaktní alergeny.

Chrom – v jakých formách se vyskytuje a k čemu se používá chrom?
Chrom je ocelově šedý, lesklý a tvrdý kov s velmi vysokou teplotou tání. Řadí se mezi těžké kovy, ale v přírodě se vyskytuje téměř výhradně ve formě nejrůznějších sloučenin, nejčastěji v podobě chromu trojmocného (CrIII). Objeven byl na konci 18. století a dnes se využívá hlavně v metalurgii při výrobě vysoce kvalitních ocelí. Sloučeniny chromu ale mohou mít rozmanitou podobu a jejich oxidační číslo se může pohybovat od -2 až po +6. Hrají důležitou roli v chemickém, kožedělném a textilním průmyslu, používají se ve sklářství a barvířství nebo v tiskárenském průmyslu. Z pohledu kontaminace životního prostředí je třeba zmínit také použití chromu k povrchové úpravě kovů v galvanovnách.

Směrnice Evropské unie: Zákaz v elektronice a další omezení

Vzhledem k nebezpečnosti šestimocného chromu se Evropská unie už před lety rozhodla zakázat jeho používání v elektrických a elektronických zařízeních. Evropská směrnice RoHS vstoupila v platnost v červenci 2006 a kromě chromu se týká také olova, kadmia, rtuti, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů.

V rámci evropské chemické politiky stanovené směrnicí REACH bylo zavedeno omezení používání šestimocného chromu např. ve výrobcích z kůže nebo v cementu. Některé sloučeniny chromu zařadila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) pro jejich nebezpečné vlastnosti na seznam „látek vzbuzujících mimořádné obavy“ a o jejich případném zákazu se bude rozhodovat v nejbližších letech.

Kolik chromu se může vyskytovat v půdě?

Obsah chromu v půdách může být velmi kolísavý a může se pohybovat od stopových množství až po stovky miligramů na kilogram. Obvykle bývá chrom v půdách přítomen v trojmocné formě (CrIII), která pro člověka nepředstavuje podstatné ohrožení. Nicméně půdy s vyšším obsahem chromu obvykle neprospívají rostlinám a vedou k nižším výnosům zemědělských plodin. Zdrojem kontaminace půd chromem mohou být například úniky popílků ze spalování uhlí, používání fosforečných hnojiv, ale i kontaminace rozmanitými průmyslovými procesy.

Jaké průmyslové provozy mohou být kontaminovány chromem?

Nejčastěji bývají chromem zamořena místa, kde se provozovala některá z následujících průmyslových aktivit:

  • Koželužny, které zpracovaly kůže za pomoci solí chromu.
  • Strojírny, které provozovaly chromování, pasivaci nebo chromátování.
  • Slévárny, které používaly legovací přísady při výrobě šedé litiny, zušlechťování ocelí a výrobě chromniklových slitin.
  • Textilky, které využívaly sloučenin chromu k barvení, zejména vlny.
  • Chemické výroby, které využívaly sloučeniny chromu k výrobě nátěrových hmot, pigmentů a smaltů.
  • Sklárny a keramické závody, kde se využívalo chromu k barvení skla nebo k barvení a dekoraci keramických výrobků.
Kam se obrátit s žádostí o pomoc?
Spustit audio