Silikony v kosmetice. Blíží se jejich konec v šamponech a mýdlech?

7. březen 2018

Dva v jednom. Možná si ještě vybavujete první reklamy na vlasové šampony, které zároveň obsahují kondicionér. Vznik takových výrobků umožnilo použití silikonů. Jak kosmetický průmysl postupně objevoval možnosti těchto látek, začaly se objevovat i různé zprávy o skutečných nebo domnělých rizicích jejich využití. Teď chce EU některé z nich zakázat.

Silikony různých druhů se používají v široké škále hygienických a kosmetických výrobků. Asi nejčastěji se s nimi setkáme ve vlasové kosmetice. V šamponech zvyšují tzv. skluznost, a proto do nich pěnu snáze vpravíte. V kondicionérech slouží hlavně jako přísada, která dodává lesk, uhlazuje povrch vlasů, usnadňuje rozčesávání a omezuje vznik elektrostatického náboje. Podle kosmetických firem mohou silikony také chránit vlasy před negativními účinky slunečního záření.

Schopnosti uhladit pokožku a vylepšit její vzhled se využívá také v jiných typech kosmetiky včetně obličejových a tělových krémů, v „opalovacích“ krémech a pěnách na holení. Ale využívá se jich i v některých čisticích a mycích prostředcích pro domácnost atd.

Co jsou to siloxany?
Jako siloxany (nebo též silikony) se označují chemické sloučeniny křemíku, ve kterých jsou dva křemíkové atomy propojeny přes atom kyslíku. Tato chemická vazba je velmi stabilní, proto jsou tyto látky velmi odolné, nepodléhají rozkladu ani v přítomnosti kyslíku nebo vody. Díky tomu našly uplatnění v mnoha oborech průmyslu včetně kosmetiky. Za problematické jsou považovány hlavně siloxany označované zkratkami D4 a D5.

Siloxany v životním prostředí

V roce 2009 zařadila Kanada siloxany D4 a D5 na seznam chemických látek, jejichž koncentrace ve spotřebním zboží je potřeba omezit vzhledem k jejich schopnosti hromadit se v životním prostředí. Následně Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) zařadil siloxan D4 na černou listinu chemikálií, které by měly být vyřazeny ze spotřebního zboží.

Cyklopentasiloxan (D5) nebo také dekamethylcyklopentosiloxan je syntetický silikon, který obsahuje 5 atomů křemíku provázaných do kruhu. Některé studie na pokusných zvířatech naznačují možnost, že by mohl hrát určitou roli při vzniku rakoviny. Jde o látku velice dlouho přetrvávající v životním prostředí a schopnou hromadit se v těle živých organismů.

Evropští odborníci se následně ve svém hodnocení shodli, že siloxan D4 patří mezi chemikálie kategorie PBT látek (perzistentní, bioakumulativní a toxické) a siloxan D5 byl zařazen do kategorie vPVB – mezi látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní. Vzhledem k těmto vlastnostem mají obě látky potenciál hromadit se v životním prostředí a v dlouhodobém horizontu způsobovat nepředvídané efekty, které by bylo obtížné zvrátit. Proto odborníci pro zhodnocení rizik doporučili omezit použití obou siloxanů v kosmetických výrobcích, které jsou smývány z těla, jako jsou sprchové gely, pěny na holení nebo šampony. Podle provedených analýz jsou totiž takové výrobky hlavním zdrojem těchto látek v evropských vodních ekosystémech.

EU – postupný zákaz začne platit za 2 roky

V březnu 2016 komise hodnotící rizika chemikálií v rámci Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) oznámila své doporučení, aby došlo k omezení používání siloxanů D4 a D5 na evropském trhu. Obě chemické látky se přitom vyrábějí ve velkém množství mnoha tisíců tun ročně a používají se v kosmetice, výrobcích osobní hygieny, čisticích prostředích a široké škále dalších výrobků. Odborníci ECHA se shodli, že obě látky splňují kritéria pro zařazení mezi chemické látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Cyklotetrasiloxanu (D4) nebo li oktamethylcyklotetrasiloxan je syntetický silikon, jehož základ tvoří 4 křemíkové atomy propojené v kruhu. V Evropské unii je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci, která se velmi špatně rozkládá a hromadí se v životním prostředí. Studie zpracovaná pro Evropskou komisi uvedlav roce 2007 tento siloxan mezi potenciálními endokrinními disruptory, což jsou látky, které mohou narušovat hormonální systém. Další studie pak ukázala, že může napodobovat chování ženských hormonů estrogenů.

Na základě podkladů dalších odborníků, kteří hodnotili případné sociální a ekonomické dopady možné regulace těchto chemikálií, vydala 10. ledna 2018 Evropská komise nařízení, kterým rozhodla o omezení siloxanů D4 a D5 v kosmetice. Na základě tohoto rozhodnutí nesmí být po 31. lednu 2020 na trh uváděny smývatelné kosmetické přípravky, které by obsahovaly více než 0,1% jednoho z těchto siloxanů. Za smývatelné kosmetické přípravky se podle uvedeného nařízení považují ty, které za obvyklých podmínek po jejich nanesení omývají vodou, jako jsou například mýdla, sprchové gely, šampony na vlasy, pěny na holení atd.

Evropská komise koncentrační limit 0,1% stanovila tak nízko, že fakticky neumožňuje záměrné používání těchto problematických siloxanů ve smývatelné kosmetice, protože pro zamýšlené funkce by musela být jejich koncentrace ve výrobcích podstatně vyšší. Smyslem dvouleté lhůty mezi vyhlášením faktického zákazu a jeho vstupem v platnost je dát výrobcům kosmetiky čas na to, aby upravili složení svých výrobků.

Spustit audio