Významový rozdíl mezi slovotvornými příponami -ní a -ný u přídavných jmen, tedy např. srdeční a srdečný

8. únor 2011

Říkala jste, že k dnešnímu jazykovému koutku vás inspirovalo spojení slov přestupní rok a koneční stanice. Ano, domnívám se, že jde o individuální neznalosti nebo o naprosto nedbalý vztah k vlastnímu vyjadřování, ale můžeme také tato neobratná vyjádření chápat jako kouzlo nechtěného a uvědomit si, jak si přípony -ní a -ný u přídavných jmen v češtině konkurují. Přídavná jména tvořená příponami -ní a -ný můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří přídavná jména, u nichž není s ohledem na příponu významový rozdíl, existují tedy dvojice přídavných jmen formálně odlišených, v nichž jsou obě přídavná jména významově rovnocenná. Např. ze školních lavic si možná ještě vzpomeneme na skladební i skladebnou dvojici, stejný význam mají i přídavná jména přívodní i přívodný nebo obilní i obilný. V těchto případech je volba přípony pouze osobní záležitostí uživatele jazyka. V současné češtině je frekventovanější přípona -ní, pomocí přípony -ný se již nová slova téměř netvoří.

A druhou skupinu tedy budou představovat přídavná jména, u kterých je podoba přípony nositelem významového rozdílu.

Přesně tak. Přídavná jména tvořená příponou - ní jsou většinou široce vztahová, vyjadřují určení nebo účel, např. prodejní místo, trestní právo. Přídavná jména s příponou -ný označují nejčastěji vlastnost vyplývající z děje, prodejný člověk, trestný čin, nebo má přípona -ný význam hodnotící, např. zábavný pořad, mravný člověk.
Dovolte mi několik příkladů: sluneční je přídavné jméno vyjadřující vztah k nebeskému tělesu: sluneční hodiny, sluneční paprsky, sluneční energie, naopak slunečný znamená sluncem prozářený – např. slunečný, tedy slunný den. Podobně srdečný člověk a srdečný pozdrav, ale srdeční nemoc, srdeční chlopeň.

A v kterých oblastech nám mohou významové rozdíly u takto tvořených přídavných jmen působit problémy?

Je to hlavně v oblasti pojišťovnictví a v oblasti správní. Např. u přídavných jmen živelní a živelný. Živelní se vztahuje ke slovu živel, pak bychom měli užít spojení živelní katastrofa, o povodních se často mluví jako o živelných katastrofách, tedy o nezkrotných, neovladatelných lidskou mocí. Živelný znamená neovladatelný, projevující se bez lidských zásahů – živelná radost, živelný pohyb. Podobně škodní událost, ale škodná zvěř. Také u správních pojmů si někdy nejsme zcela jisti. Soudní vyjadřuje vztah k úřednímu jednání – soudní proces, soudní znalec, ale soudný, soudná stolice nebo soudný den. člověk je schopen správného úsudku. Obecní označuje vztah k obci – máme Obecní dům v Praze a obecní úřady. Naopak přídavné jméno obecný znamená všeobecný, týkající se všeho, univerzální – obecné mínění, obecná pozornost.

Při tvoření nebo adaptaci cizích přídavných jmen se dnes užívá přípona–ní: externí, strukturní apod.


autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio