Zpomalovače hoření zpomalují i myšlení

30. srpen 2017

Kam se podíváte, najdete výrobky z plastu. S tím, jak se masově rozšířil tento materiál, narostlo i riziko ničivých požárů. A tak se do plastového zboží začaly přidávat bromované zpomalovače hoření. Jak se teď ukazuje, právě tyto chemické látky nejspíš dokážou zpomalit i lidské myšlení.

Počátkem srpna skupina amerických a kanadských vědců zveřejnila nejnovější analýzu zatím dostupných vědeckých studií o vlivu těchto látek na vývoj dětského mozku. Závěr práce v lékařském časopise Environmental Health Perspectives konstatuje, že existuje dostatek vědeckých důkazů o souvislosti mezi působením zmíněných chemikálií a poklesem inteligence. Pokud bude vyvíjející se mozek vystaven tzv. polybromovaným difenyléterům (PBDE) v menší míře, mohlo by to podle autorů studie předejít ztrátám inteligence.

Co jsou bromované zpomalovače hoření a kde se využívají?

Jde o rozmanitou skupinu chemických látek používaných hlavně v nábytkářství, elektronice, textilním a plastikářském průmyslu. Komerčně dostupné jsou zhruba od 60. let 20. století, ale jejich spotřeba se výrazně zvýšila v důsledku masové výroby osobních počítačů, televizorů, mobilních telefonů a další elektroniky.

Z chemického hlediska je možné rozdělit bromované zpomalovače, které mají nebo měly nějaký praktický význam, zejména na polybromované bifenyly (PBB), polybromované difenylétery (PBDE), bromované bisfenoly (např. TBBP-A) a hexabromcyklododekan (HBCD).


Doba plastová: Jak se chránit před ohněm?
S tím, jak během druhé poloviny 20. století v domácnostech přibývalo plastů, začalo se zvyšovat i riziko ničivých požárů. Odborníci i výrobci plastového zboží si lámali hlavu s tím, jak před požáry ochránit majetek i zdraví a životy lidí. Nakonec se rozhodli do výrobků z plastů přidávat látky, kterým se říká chemické zhášeče nebo zpomalovače hoření. Velmi se rozšířilo použití chemických látek, které obsahují ve své molekule několik atomů bromu. Bohužel se později ukázalo, že i tyto látky mají negativní vlastnosti, které mohou vést k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.

Varovné signály

K obavám z možného ohrožení zdraví lidí vedlo nejprve zjištění, že bromované zpomalovače hoření se obtížně rozkládají v životním prostředí a hromadí se v lidském těle. Švédské výzkumy prokázaly, že v letech 1972 až 1997 došlo téměř k šedesátinásobnému vzrůstu koncentrace PBDE v mateřském mléce tamních žen. S tím, jak stoupalo používání těchto chemických látek, jejich množství v tělech kojících žen se každých 5 let zdvojnásobovalo.

Později celá řada na sobě nezávislých studií prokázala na pokusných zvířatech, že tyto látky mohou zasahovat do působení hormonů štítné žlázy. U pracovníků, kteří v rámci své profese byli vystaveni působení těmto zpomalovačům hoření, byl zjištěn častější výskyt snížené funkce štítné žlázy.

Začalo se tak ukazovat, že bromované zpomalovače hoření bude třeba zařadit mezi tzv. endokrinní disruptory, které jsou schopné narušovat fungování hormonálního systému. Vhledem k tomu, že hormony štítné žlázy hrají velmi důležitou roli při vývoji mozku, začali vědci zkoumat, jestli bromované zhášeče nemohou ovlivnit schopnosti dětského mozku.

Kočka domácí jako indikátor

Za významný zdroj vystavení člověka těmto látkám je považován příjem potravou. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) například v roce 2001 upozornil, že vystavení malých děti ve věku od 1 do 3 let věku může překračovat přijatelnou dávku jednoho z bromovaných zpomalovačů hoření. Ale překvapivě vysoké koncentrace bromovaných zpomalovačů hoření byly nalezeny i v prachu z evropských domácností a předpokládá se proto, že i on může hrát podstatnou roli.

kočka

Nepřímo tomu nasvědčují i nedávné skandinávské výzkumy, které sledovaly zdravotní stav švédských koček žijících v domácnostech s lidmi. Ukázalo se, že právě prach z domácnosti souvisel s vysokými koncentracemi zmíněných látek v krvi koček. A pravděpodobně i s některými zdravotními problémy těchto domácích zvířat.

Varovná lekce s polychlorovanými bifenyly

Některé bromované zpomalovače hoření se svou strukturou i mnohými vlastnostmi podobají nebezpečným chemikáliím, které jsou už dnes celosvětově zakázány – polychlorovaným bifenylům (PCB). U těch vědci prokázali nejen vliv na hladinu hormonů štítné žlázy v krvi, ale i ovlivnění vývoje mozku, zhoršení schopnosti učit se i negativní účinky na chování. Tragickou zkušenost s PCB učinilo i Československo, kde byly mimo jiné používány v barvách, kterými bylo natíráno vybavení zemědělského vybavení, a následně v 70. a v 80. letech minulého století tyto nebezpečné chemikálie ve značných koncentracích zamořily maso, mléko a další potraviny živočišného původu. Toxikologové vyjadřují vážnou obavu, že by bromované zpomalovače hoření mohly působit společně s PCB a jejich nepříznivé účinky by se tak mohly sčítat.

Zákazy a náhrady

V Evropské unii byly některé bromované zpomalovače hoření zakázány už od roku 2006 v rámci směrnice RoHS o omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Řada firem se také dobrovolně rozhodla bromované zpomalovače hoření ze svých výrobků zcela vyloučit. Buď používají zhášeče na bázi jiných látek, například sloučenin fosforu, nebo změnili složení svých výrobků tak, aby se zpomalovačům hoření zcela vyhnuli. Můžete si tak koupit např. nábytek, bytové textilie, počítače nebo třeba vysavače, do kterých se bromované zpomalovače nedávají.

Co můžete udělat vy aneb Rady k nezaplacení
  • Nejopatrnější by měly být ženy, které plánují těhotenství, jsou těhotné nebo kojí, protože nejcitlivější k účinkům bromovaných zpomalovačů je vyvíjející se mozek dítěte.
  • Zajímejte se o složení spotřebního zboží, v jehož blízkosti trávíte hodně času, jako jsou například televizory, počítače, mobilní telefony, nábytek nebo podlahové krytiny.
  • Dávejte si pozor na výrobky z recyklovaných plastů, zejména pokud byly dovozeny z jihovýchodní Asie. Do těchto zemí se ke zpracování masivně vyváží stará elektronika, která může obsahovat dnes již zakázané nebezpečné chemikálie, včetně zpomalovačů hoření.
  • Nezdržujte se v dlouhodobě nevětraných nebo zaprášených místnostech.
  • Věnujte pozornost pravidelnému úklidu v domácnosti i na pracovišti.
Spustit audio